Utenti collegati: 26 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYqtmA2YDZgNmA2YDZgNmA2LnZgNmA2YLZgNmA2YDYr9in2YTYr9mI?= =?UTF-8?B?2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiSB72KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2Ks=?= =?UTF-8?B?2Kkg2YHZiSDYqtmD
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 12/10/2017
Ora: 14:05:12
Nascondi headers
 
  Path: mynewsgate.net!peer03.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!border1.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!l196no1231944itl.0!news-out.google.com!194ni1560itf.0!nntp.google.com!l196no1231940itl.0!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
X-Received: by 10.36.179.77 with SMTP id z13mr1500758iti.32.1507809912832; Thu, 12 Oct 2017 05:05:12 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.157.14.201 with SMTP id 67mr131057otj.4.1507809912808; Thu, 12 Oct 2017 05:05:12 -0700 (PDT)
Newsgroups: it.cultura.fantascienza
Date: Thu, 12 Oct 2017 05:05:12 -0700 (PDT)
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=41.38.159.118; posting-account=NMizcQoAAADTHXxlOfa6Dzjj4A4kc9qx
NNTP-Posting-Host: 41.38.159.118
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <eff13fe4-f181-4b1b-a011-ec284291da5e@googlegroups.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYqtmA2YDZgNmA2YDZgNmA2LnZgNmA2YLZgNmA2YDYr9in2YTYr9mI?= =?UTF-8?B?2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiSB72KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2Ks=?= =?UTF-8?B?2Kkg2YHZiSDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2K/ZiNix2YfYpyA=?= =?UTF-8?B?2YHZiSDYr9i52YUg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiB9INmF2YLYsSDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivOiDZhdin?= =?UTF-8?B?2YTZitiy2YrYpyDZhdmI2LnYryDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivOiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg?= =?UTF-8?B?2YXZhiAyNCDYp9mE2YkgMjgg2YbZiNmB2YXYqNixIDIwMTcg2YU=?=
From: =?UTF-8?B?2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8=?= <almohnady@gmail.com>
Injection-Date: Thu, 12 Oct 2017 12:05:12 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Bytes: 3787
Lines: 28
X-Received-Bytes: 3816
X-Received-Body-CRC: 2797956741

2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDY<br /> udmA2YDZgtmA2YDZgNiv2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmJCnvYp9mE<br /> 2KPYs9in2YTZitioINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZ<br /> hdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNiv2YjYsdmH2Kcg2YHZiSDYr9i52YUg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiB9<br /> CtmF2YLYsSDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivOiDZhdin2YTZitiy2YrYpyDZhdmI2LnYryDYp9mE2KXZ<br /> hti52YLYp9ivOiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAyNCDYp9mE2YkgMjgg2YbZiNmB<br /> 2YXYqNixIDIwMTcg2YUgCtiq2YfYr9mBINmH2LDYqSDYp9mE2YjYsdi02Kkg2KPZhiDZitmD2YjZ<br /> hiDYp9mE2YXYtNin2LHZgyDZgtin2K/YsdinINi52YTZiSAK2KfZhNiq2LnYsdmK2YEg2KjYo9mH<br /> 2YXZitipINiq2YLZhtmK2Kkg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmE2K/YudmFINin2YTZgtix2KfY<br /> sdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNil2YPYs9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINis<br /> 2K/Yp9ix2KfYqiDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI<br /> 2YXYp9iqINmE2LLZitin2K/YqSDZgdi52KfZhNmK2Kkg2YLYsdin2LHYp9iq2YfZhS4K2KfZhNmF<br /> 2LTYp9ix2YPZiNmGINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZiNmGIDoK2YXYr9mK2LHZiSDYpdiv2KfYsdin<br /> 2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINmI2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY<br /> qSDZiNin2YTZhdin2YTZitipINmI2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrY<br /> p9iqICAuCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZ<br /> g9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZ<br /> hNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZiNil2YHYp9iv2KrZ<br /> htinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUg<br /> 2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAxMjAwINiv2YjZhNin<br /> 2LEg2KPZhdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8gLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI<br /> 2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2YDZgNmA2KfYptmA2YDY<br /> qCDZhdmA2YDZgNmA2YDYr9mK2LEg2KfZhNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz<br /> 2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZiNin2K8K2KzZiNin2YQgOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in<br /> 2KrZgSA6IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3<br /> ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzCtio2LHZitiv2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiglTYXJhR3dh<br /> ZGlAR21haWwuQ29tIAoKCgo=
 

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links