Utenti collegati: 11 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Ykg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg?= =?UTF-8?B?2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZgdmJINin2YTZhdit2YTZitin2Kog2YjYp9mE2KjZhNiv2Yo=?= =?UTF-8?B?2KfYqiAo2K/ZiNix
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 04/01/2018
Ora: 14:04:06
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHY<br /> p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipIArYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio<br /> 2YrZiSAK2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZgdmJINin2YTZhdit<br /> 2YTZitin2Kog2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqICjYr9mI2LEg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin<br /> 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiApIArYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4g<br /> Ctiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDI1INmB2KjYsdin2YrYsSAg2KfZhNmJIDHZhdin<br /> 2LHYsyAyMDE4INmFIAoK2KrZh9iv2YEg2KfZhNmI2LHYtNipINin2YTZiiA6CiDZhdmG2KfZgti0<br /> 2Kkg2KfZhNmF2K/Yp9iu2YQg2YjYp9mE2KPZhtmF2KfYtyDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINin2YTZ<br /> hdiu2KrZhNmB2Kkg2YTYqti32YjZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2YjYqtmG2LjZitmFINin2YTYqNmE<br /> 2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg<br /> 2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2KrZhdmK2LIgLiDYqti0<br /> 2K7Ziti1INmF2LjYp9mH2LEg2YjYo9iz2KjYp9ioINin2YTZgdiz2KfYryDYp9mE2KXYr9in2LHZ<br /> iiDZiNin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNmG2KfYrNit2Kkg2YHZiiDZhdmD2KfZgdit2KrZh9in<br /> INmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqS4g2KrYo9i32YrY<br /> sSDYp9mE2YXYpNi02LHYp9iqINmI2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDZhNmC2YrYp9izINin2YTYo9iv<br /> 2KfYoSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiiDZiNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2KrZhdmK2LIg2YXZhiDZhdmG<br /> 2LjZiNixINmF2YLYp9ix2YYg2LnZhNmJINin2YTZhdiz2KrZiNmK2YrZhiDYp9mE2LnYsdio2Yog<br /> 2YjYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YjYrtin2LXYqSDYp9mE2KrYrNix2KjYqSDYp9mE2KrYsdmD2YrYqS4g<br /> 2KXYr9in2LHYqSDYudmF2YTZitipINin2YTYqti62YrZitixINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEuINin<br /> 2YPYqtiz2KfYqCDZhdmH2KfYsdipINin2YTZgtmK2KfYr9ipINin2YTZhtin2KzYrdipINmI2KfZ<br /> hNi52LXYsdmK2Kkg2YjYqtmG2YXZitipINmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2LPZhNmI2YMg2KfZhNin<br /> 2K/Yp9ix2Yog2YjYp9mE2YjYuNmK2YHZiiDZiNin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2YXZgtin2YjZ<br /> hdmKINin2YTYqti62YrZitixLiDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINiv2YjYsSDYqtmD2YbZiNmE<br /> 2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmB2Yog2KfZhNmF2K3ZhNmK2KfYqiDZiNin2YTY<br /> qNmE2K/Zitin2KouCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMKCu+DmAnYp9mE2YfZitim<br /> 2KfYqiDZiNin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmC2YrYp9iv2YrYqSDZgdmKINin2YTZiNiy2KfY<br /> sdin2Kog2KfZhNmF2LTYsdmB2Kkg2LnZhNmJINmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDY<br /> p9mE2YXYrdmE2YrYqSDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2KouCu+DmAnYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB<br /> 2Yog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZ<br /> hNmF2K3Yp9mB2LjYp9iqINmI2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqi4K74OYCdmF2YXYq9mE2YrZhiDYudmG<br /> INmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2YXYrNiq2YXYuSDYp9mE2YXYr9mG2Yog2KfZhNmF2LnZhtmK2YrZ<br /> hiDYqNij2K/Yp9ihINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqLgrvg5gJ2KPY<br /> udi22KfYoSDZh9mK2KbYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYsyDZgdmKINin2YTYrNin2YXYudin2Kog2YjY<br /> p9mE2YXYudin2YfYryDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YjYt9mE2KjYqSDYp9mE2K/Ysdin2LPYp9iqINin<br /> 2YTYudmE2YrYpyDYsNmI2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2Kkg2KjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXY<br /> rdmE2YrYqS4KCgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZ<br /> iNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJ<br /> INin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTZiNix2LTYqSDZiNil2YHYp9iv2KrZ<br /> htinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUu<br /> CgoKCgoK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDZ<br /> gdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LHZgdio2LHYp9mK2LHZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g<br /> 2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg2KfZhNiq2KfZhNmKIDoK2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ix2YHYqNix<br /> 2KfZitix2YTYudin2YUgMjAxONmFCgrZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTY<br /> qtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA4<br /> INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9mE2KzZiNiv2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2Kkg2YjYqti32KjZitmC2KfY<br /> qtmH2Kcg2LnZhNmJINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YjYuNmK2YHZigoyCdin2YTZgtin2YfYsdip<br /> CTTYp9mE2YkgMTMg2YHYqNix2KfZitixCdiq2YbZhdmK2Kkg2LHYo9izINin2YTZhdin2YQg2KfZ<br /> hNio2LTYsdmJCjMJ2KfZhNi02KfYsdmC2KkJNCDYp9mE2YkgOCDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KrYt9mI<br /> 2YrYsSDZhti42YUg2YXYudmE2YjZhdin2Kog2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYqNin<br /> 2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrdin2LPYqCDYp9mE2KPZhNmJCjQJ2KfZhNi02KfYsdmC2KkJNCDY<br /> p9mE2YkgOCDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNiq2YHZiNmK2LYg2YjYp9mE2KrZhdmD2YrZhiDZiNin<br /> 2YTYqtiu2LfZiti3INmD2KPYs9in2LMg2YTYqNmG2KfYoSDYp9mE2LXZgSDYp9mE2KvYp9mG2YoK<br /> NQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg<br /> 2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqTog2KfZhNmF2KrYt9mE2KjYp9iqINmI2K7Yt9mI2KfYqiDY<br /> p9mE2KrZhtmB2YrYsAo2Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmB2KjYsdin2YrYsQnY<br /> p9mE2KrYrdmC2YrZgtin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi22YjYp9io2Lcg2KfZhNmB2LPY<br /> p9ivINin2YTYpdiv2KfYsdmKCjcJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YHYqNix2KfZ<br /> itixCdil2LnYr9in2K8g2KfZhNiu2LfYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YHZiiDY<br /> qNmK2KbYp9iqINiq2YbYp9mB2LPZitipCjgJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YHY<br /> qNix2KfZitixCdin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjZhNil2K/Y<br /> p9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNmF2YPYp9iq2Kgg2YHZiiDYuNmEINiq2YPZhtmI2YTZ<br /> iNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYp9mE2KfYqti12KfZhNin2KoKOQnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YHYqNix2KfZitixCdmI2LbYuSDZiNiq2YbZgtmK2LAg2KfY<br /> s9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfZh9ioCjEwCdin2YTZgtin<br /> 2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KPYtdmI2YQg2KfZhNiq2YHYs9mK2LEg<br /> 2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZiiDZiNmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNmF2LDYp9mD2LHYp9iqINin2YTZgtin<br /> 2YbZiNmG2YrYqQoxMQnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YHYqNix2KfZitixCdmF<br /> 2YfYp9ix2Kkg2KXYudiv2KfYryDYp9mE2YfZitin2YPZhCDYp9mE2KrZhti42YrZhdmK2Kkg2YjY<br /> qtmI2LXZitmBINin2YTZiNi42KfYptmBINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEKMTIJ2KfZ<br /> hNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJIDI3INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9i52K/Yp9ivINin2YTZgtmK<br /> 2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZitipCjEzCdin2YTZgtin2YfY<br /> sdipCTI1LzIg4oCTIDEvMwnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2LnZhNin<br /> 2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYpdi52YTYp9mFCjE0Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTI1<br /> LzIg4oCTIDEvMwnYp9mE2YXZiNin2LLZhtipINin2YTZgdi52KfZhNipINmI2KfZhNix2YLYp9io<br /> 2Kkg2LnZhNmJINin2YTYqtmD2KfZhNmK2YEKMTUJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4JMjUvMiDigJMg<br /> MS8zCdin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YHZiiDYp9mE2YXYrdmE<br /> 2YrYp9iqINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgouLiDYr9mI2LEg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin<br /> 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgoxNgnYtNix2YUg2KfZhNi02YrYrgkyNS8yIOKAkyAxLzMJ2KfZhNmC<br /> 2YrYp9iv2Kkg2KfZhNil2LTYsdin2YLZitipINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YjYp9mE2LHYpNmK<br /> 2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINin2YTYpdio2K/Yp9i52YrYqQrZhNmE2KrZiNin<br /> 2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnYsdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZ<br /> hNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mEINio2YDZgNmA2YDZgArZiNit2K/YqSDY<br /> p9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoyAv<br /> INmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK74G2Cdis2YjYp9mEIC8g2YjYp9iq2LM6IDAwMjAx<br /> MDIzOTkwOTAxCu+BtgnYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogSHJob3dpZGFAZ21h<br /> aWwuY29tCu+BtgnZhdmI2YLYuSDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmJIDogd3d3LmFoYWRoci5vcmcK74G2<br /> CdmH2KfYqtmBOiAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzCu+BtgnZgdin2YPYszogMDAy<br /> MDIzNzgwMDU3MyDigJMgICAwMDIwMjM1ODY2MzIzCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links