Utenti collegati: 28 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: Sami Alzubyr  Mostra tutti i messaggi di Sami Alzubyr
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YHZhtmKINin2YTYqtmB2KrZiti0INmI2KfZhNix?= =?UTF-8?B?2YLYp9io2Kkg2KfZhNi12YbYp9i52YrYqSDZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivIDog2K/YqNmJ?= =?UTF-8?B?IC0gINij2LPYt9mG
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 27/09/2017
Ora: 10:49:55
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YLYr9mFIArYp9mE2KjY<br /> sdmG2KfZhdisINin2YTZgdmG2YoK2KfZhNiq2YHYqtmK2LQg2YjYp9mE2LHZgtin2KjYqSDYp9mE<br /> 2LXZhtin2LnZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG2LnZgtin2K8gOiDYr9io2YkgLSAg2KPYs9i3<br /> 2YbYqNmI2YQgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDIwINin2YTZiSAyOSDYo9mD2KrZ<br /> iNio2LEgMjAxN9mFIAoK2KfZh9iv2KfZgSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisOgrYqtmG2YXZitipINmF<br /> 2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYqtiv2LHYqNmK2YYg2YHZiSDZhdis2KfZhCDYp9mE2KrZgdiq2YrY<br /> tCDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINin2YTYtdmG2KfYudmK2Kkg2YjYp9mE2KPYs9in2YTZitioINin<br /> 2YTZhdiu2KrZhNmC2Kkg2YTZhNiq2YHYqtmK2LQg2YHZiiAK2KfZhNmF2YbYtNin2Kog2KfZhNi1<br /> 2YbYp9i52YrYqSDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDZiNij2YfZhdmK<br /> 2Kkg2LHZgdi5INmD2YHYp9ih2Kkg2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYqtmB2KrZiti0INmI2KfZhNix<br /> 2YLYp9io2KkgCti52YTZiSDYp9mE2YXYtdin2YbYuSDYp9mE2YXYrtiq2YTZgtipINmI2KPYudmF<br /> 2KfZhCDYp9mE2KrYtNiu2YrYtSAK2YjYttio2Lcg2KfZhNis2YjYr9ipINi32KjZgtin2Ysg2YTZ<br /> hNmF2YjYp9i12YHYp9iqINin2YTYudin2YTZhdmK2KkuIAoK2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YY6<br /> Ctin2YTYo9mB2LHYp9ivINin2YTZhdi52YbZitmI2YYg2KjYqti32YjZitixINin2YTYo9iv2KfY<br /> oSDZiNix2YHYuSDZg9mB2KfYodipINi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KrZgdiq2YrYtCDZiNin2YTY<br /> sdmC2KfYqNipINin2YTYtdmG2KfYudmK2KkKINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZhdmGINmF<br /> 2K/Zitix2YrZhiDZiNmF2YfZhtiv2LPZitmGINmI2YXYqtiu2LXYtdmK2YYg2YHZhtmK2YrZhiDZ<br /> iNmD2YQg2LDZiiDYtdmE2KkuCgrZiNin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgINmK2LPYsdmH<br /> 2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdiz2KfZh9mF2Kkg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog<br /> 2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYqtis2LHYqNipINmF<br /> 2YXZitiy2Kkg2KPZiCDYqNin2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdmG2KfZgti02KnYjCDZg9iw2YTZ<br /> gyDYqtix2LTZititINmF2YYg2KrYsdmI2YYg2YXZhiDZg9mI2KfYr9ixINmF2KTYs9iz2KrZg9mF<br /> INin2YTZhdmI2YLYsdipINmI2KrZhdmG2K0g2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhdmC<br /> 2LnYr9inINiu2KfZhdizINmF2KzYp9mG2Kcg2YHZiiDYrdin2YQg2KrYsdi02YrYrSDYs9mK2KfY<br /> r9iq2YPZhSDYp9ix2KjYuSDYp9mB2LHYp9ivINmF2YYg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZ<br /> gtix2KkuCtiq2KPZg9mK2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQrZitiq2YUg2KXYsdiz2KfZhCDYrti3<br /> 2KfYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINin2YTYsdiz2YXZiSDYp9mIINiq2LnYqNim2Kkg2KfZhNmG<br /> 2YXZiNiw2Kwg2KfZhNmF2LHZgdmCINmF2YjYttitINio2Kkg2KPYs9mF2KfYoSDYp9mE2YXYsdi0<br /> 2K3ZitmGIOKAkyDZhdmG2KfYtdio2YfZhSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC0gINin2LPZhSDYp9mE<br /> 2YbYtNin2Lcg4oCTINi32LHZitmC2Kkg2LPYr9in2K8g2LHYs9mI2YUg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY<br /> qSAoINmD2KfYtCDYp9mI2YQg2KPZitin2YUg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2KfZiCDYqNiq2K3ZiNmK<br /> 2YQg2KjZhtmD2Ykg2YLYqNmEINio2K/YoSDYp9mE2YbYtNin2Lcp2YjYtdmI2LHYqSDZhdmGINiq<br /> 2LDZg9ix2Kkg2KfZhNi32YrYsdin2YYg2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin<br /> 2LTYqtix2KfZgyAxNjAw2K/ZiNmE2KfYsSDYo9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB2LHYrwrYudmE2Yog<br /> 2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiNi52YTZ<br /> iiAK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCgoK<br /> CgoKCgoKCgoKCgoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links