Utenti collegati: 20 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhA==?= =?UTF-8?B?2YHYudin2YTYqSDZhNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYpdi52YTYp9mFICA=?= =?UTF-8?B?2KfZhNmC2KfZ
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 30/12/2017
Ora: 10:50:30
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTY<br /> qtiv2LHZitio2YrYqSAK2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YTZhNi52YTYp9mC<br /> 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KXYudmE2KfZhSAK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis<br /> 2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdip<br /> INmF2YYgMjXZgdio2LHYp9mK2LEg2KfZhNmJIDHZhdin2LHYszIwMTgg2YUgCgrYqtmH2K/ZgTog<br /> Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2KXZhNmJINin2YTYqtij<br /> 2KvZitixINi52YTZiSDYp9mE2KzZhdin2YfZitixINij2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEg2KfZhNmF<br /> 2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YXZhiDYrdmK2Ksg2KfZhNix2KPZiiDZiCDYqtmD2YjZitmGINin2YTY<br /> p9iq2KzYp9mH2KfYqiAK2Ygg2KjZhdit2KfZiNmE2Kkg2KfZhNil2YLZhtin2Lkg2YTZhNi52YXZ<br /> hNin2KEg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YXZhtmH2YUg2KrYrNin2Ycg2YXZhtiq2KzYp9iq<br /> INmF2K3Yr9iv2Kkg2KPZiCDYrtiv2YXYp9iqINiq2YLYr9mF2YfYpyDYtNix2YPYqSDYo9mIINmF<br /> 2KTYs9iz2KkgCtmF2Kcg2YPZhdinINiq2YLZiNmFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfY<br /> qiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YPYsNmE2YMg2KjYqNiw2YQg2YbZgdizINin2YTYrNmH2YjYryDYqNmH<br /> 2K/ZgSDZhNiq2YPZiNmK2YYg2KfYqtis2KfZh9in2Kog2YXYrdiv2K/YqSDYqtis2KfZhyDZgti2<br /> 2YrYqSAK2YXYpyDYo9mIINi02LHZg9ipINmF2Kcg2Ygg2KrYqtiz2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE<br /> 2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDYqNmD2YjZhtmH2Kcg2LnZhdmE2YrYqSDYqtmI2KfY<br /> tdmEINmF2KrYqNin2K/ZhNipINiq2KrZhSDYqNmK2YYg2LnYr9ipINin2LfYsdin2YEg2YXYqtmF<br /> 2KvZhNipINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KkKINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin<br /> 2KEg2KPZiCDYp9mE2KzZhdin2YfZitixINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg2KLYrtixINio2KfZhNil2LbY<br /> p9mB2Kkg2YTZiNiz2KfYptmEINin2YTYpdi52YTYp9mFINmD2LDZhNmDINmF2YYg2KzYp9mG2Kgg<br /> 2KLYrtixIArZiCDYqtiz2KrZh9iv2YEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTY<br /> udin2YXYqSDYp9mE2YLZitin2LMg2YTYotix2KfYoSDYp9mE2KzZhdmH2YjYsSDYo9mIINin2YTY<br /> udmF2YTYp9ihINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGCiDZiCDYqtiu2LfZiti3INio2LHYp9mF2Kwg<br /> 2KrZgdin2LnZhNmK2Kkg2KrYqti22YXZhiAoINiq2YTZgtmKIOKAkyDYp9iz2KrZgtio2KfZhCAp<br /> INmIINiq2K3Yp9mB2Lgg2LnZhNmJINin2YTYtdmE2Kkg2KfZhNiv2KfYptmF2KkKINio2YrZhiDY<br /> p9mE2YXYpNiz2LPYqSDZiCDYp9mE2KzZhdmH2YjYsSDYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mBINmD2LDZhNmD<br /> INit2YrYqyDYqtiz2KfYudivINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmB2Yog2KrY<br /> rNiz2YrYryDYp9mE2YXYtdiv2KfZgtmK2Kkg2YTZhdmG2KrYrCDYo9mIINmB2YPYsdipINmE2K/Z<br /> iQog2KfZhNis2YXYp9mH2YrYsSDYqNmF2Kcg2YrYs9mH2YUg2YHZiiDYqtmD2YjZitmGINiq2LbY<br /> p9mF2YYg2Ygg2KrYrdmC2YrZgiDZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTYqti52KfZiNmGINin2YTYrtmE<br /> 2KfZgiDZiCDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmF2KrZhdmK2LIg2YTZhNmF2LXYp9mE2K0g2KfZhNmF<br /> 2LTYqtix2YPYqSAK2Ygg2KrYs9mH2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTY<br /> udin2YXYqSDZg9iw2YTZgyDZgdmKINiq2K3Ys9mK2YYg2YXYs9iq2YjZitin2Kog2KfZhNi52YXZ<br /> hCDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YXZhiDYrtmE2KfZhCDYp9mE2LnZhdmEIArYudmE2Ykg<br /> 2KrZgtmK2YrZhSDZhdiz2KrZiNmK2KfYqiDYp9mE2LHYttinINmE2K/ZiSDYp9mE2LnZhdmE2KfY<br /> oSDZiCDZhdi52LHZgdipINij2YfZhSDYp9mE2YXZhNin2K3YuNin2Kog2KfZhNiq2Yog2YrZgtiv<br /> 2YXZh9inINin2YTZhdmI2LLYudmI2YYg2Ygg2KfZhNi52YXZhNin2KEgCtij2YbZgdiz2YfZhSDZ<br /> hdmGINi32LHZitmCINmI2LPYp9im2YQg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDY<br /> s9mI2KfYoSDYp9mE2KPYsdmC2KfZhSDYp9mE2YfYp9iq2YHZitipINin2YTZhdiu2LXYtdipINmE<br /> 2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF<br /> 2Kkg2Ygg2KfZhNmB2KfZg9izINmIINin2YTYqNix2YrYryDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiiDZ<br /> iCDYtdmB2K3Yp9iqINin2YTYqtmI2KfYtdmEINin2YTYp9is2KrZhdin2LnZiiDYqNin2YTYpdi2<br /> 2KfZgdipINmE2YTYrNiy2KEg2KfZhNiu2KfYtSAK2KjYp9mE2KrZiNin2LXZhCDYudmE2Ykg2YXZ<br /> iNmC2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2YbZgdiz2Ycg2Ygg2KfZ<br /> hNiw2Yog2KrYrti12LUg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiCDYp9mE<br /> 2YfZitim2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmIINi62YrYsdmH2Kcg2YTYqtmE2YLZiiDYp9mE<br /> 2LTZg9in2YjZiSDZiCDYp9mE2KfYs9iq2YHYs9in2LHYp9iqIArZiCDYpdio2K/Yp9ihINin2YTZ<br /> hdmC2KrYsdit2KfYqiDZiCDZh9mIINmF2Kcg2YrYs9mH2YUg2YHZiiDYqti52LLZitiyINin2YTY<br /> tdmI2LHYqSDYp9mE2KXZitis2KfYqNmK2Kkg2KfZhNiv2KfYptmF2Kkg2KjZitmGINin2YTZhdik<br /> 2LPYs9ipINmIINmF2KrYp9io2LnZitmH2Kcg2YgKINmK2LPZh9mFINmD2LDZhNmDINmB2Yog2KzY<br /> sNioINin2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTYudmF2YTYp9ihINmIINin2YTZhdiq2KfYqNi52YrZ<br /> hiDZiCDZitit2YLZgiDYo9mH2K/Yp9mBINin2YTZhdik2LPYs9in2KogCtmF2YYg2KrYsdmI2YrY<br /> rCDZiCDYqtit2LPZitmGINmE2YbYs9ioINin2YTZhdio2YrYudin2Kog2YTYr9mK2YfYpy4KLgrZ<br /> hdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOiAK2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiDZiNin2YTYudin<br /> 2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYpdiv2KfYsdin2Kog2YjYo9mC2LPYp9mFINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog<br /> 2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUg2YjYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv<br /> 2KfYsdmK2Kkg2YHZiiDYp9mE2YjYstin2LHYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2Kog2YjYp9mE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqLiAKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YjYrdiv2Kkg<br /> 2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KMv<br /> INmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqCA6IDAwMjAx<br /> MDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9iz<br /> IDAwMjAyMzc4MDA1NzMgLSAwMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQrYp9mE2YXZ<br /> iNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IHd3dy5BaGFkSHIub3JnIAoK2KfZhNix2LPZiNmF<br /> INio2KfZhNiv2YjZhNin2LEJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYp9mE2KrYp9ix2YrY<br /> rgnYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3CdmFCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJNCDYp9mE2YkgOCDZ<br /> gdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipINmI2KrYt9io2YrZgtin2KrZ<br /> h9inINi52YTZiSDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmI2LjZitmB2YoJMQoxNjAwCdin2YTZgtin2YfY<br /> sdipCSAgNNin2YTZiSAxMyDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KrZhtmF2YrYqSDYsdij2LMg2KfZhNmF2KfZ<br /> hCDYp9mE2KjYtNix2YkJMgoxNDAwCdin2YTYtNin2LHZgtipCTQg2KfZhNmJIDgg2YHYqNix2KfZ<br /> itixCdiq2LfZiNmK2LEg2YbYuNmFINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZ<br /> gdmK2YYg2KjYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNij2YTZiQkzCjE0MDAJ2KfZ<br /> hNi02KfYsdmC2KkJNCDYp9mE2YkgOCDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNiq2YHZiNmK2LYg2YjYp9mE<br /> 2KrZhdmD2YrZhiDZiNin2YTYqtiu2LfZiti3INmD2KPYs9in2LMg2YTYqNmG2KfYoSDYp9mE2LXZ<br /> gSDYp9mE2KvYp9mG2YoJNAoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmB2KjYsdin<br /> 2YrYsQnYp9mE2K3Zg9mI2YXYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipOiDYp9mE2YXYqti32YTY<br /> qNin2Kog2YjYrti32YjYp9iqINin2YTYqtmG2YHZitiwCTUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkx<br /> Mdin2YTZiSAxNSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNiq2K3ZgtmK2YLYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2Kkg2YjYttmI2KfYqNi3INin2YTZgdiz2KfYryDYp9mE2KXYr9in2LHZigk2CjE0MDAJ2KfYs9i3<br /> 2YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YHYqNix2KfZitixCdil2LnYr9in2K8g2KfZhNiu2LfYtyDY<br /> p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YHZiiDYqNmK2KbYp9iqINiq2YbYp9mB2LPZitipCTcK<br /> MTQwMAnYp9iz2LfZhtio2YjZhAkxMdin2YTZiSAxNSDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNiz2YPYsdiq<br /> 2KfYsdmK2Kkg2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZiNmE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZ<br /> hNmE2YXZg9in2KrYqCDZgdmKINi42YQg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF<br /> 2KfYqiDZiNin2YTYp9iq2LXYp9mE2KfYqgk4CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJ<br /> IDIyINmB2KjYsdin2YrYsQnZiNi22Lkg2YjYqtmG2YLZitiwINin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin<br /> 2Kog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2YfYqAk5CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZ<br /> hNmJIDIyINmB2KjYsdin2YrYsQnYo9i12YjZhCDYp9mE2KrZgdiz2YrYsSDYp9mE2YLYp9mG2YjZ<br /> htmKINmI2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2YXYsNin2YPYsdin2Kog2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipCTEw<br /> CjE0MDAJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTgg2KfZhNmJIDIyINmB2KjYsdin2YrYsQnZhdmH2KfYsdip<br /> INil2LnYr9in2K8g2KfZhNmH2YrYp9mD2YQg2KfZhNiq2YbYuNmK2YXZitipINmI2KrZiNi12YrZ<br /> gSDYp9mE2YjYuNin2KbZgSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ihCTExCjE2MDAJ2KfZhNmC<br /> 2KfZh9ix2KkJMTgg2KfZhNmJIDI3INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9i52K/Yp9ivINin2YTZgtmK2KfY<br /> r9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZitipCTEyCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZ<br /> h9ix2KkJMjUvMiDigJMgMS8zCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgdi52KfZhNipINmE2YTYudmE<br /> 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUJMTMKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH<br /> 2LHYqQkyNS8yIOKAkyAxLzMJ2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZiNin2YTY<br /> sdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYp9mE2KrZg9in2YTZitmBCTE0CjE0MDAJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK<br /> 2K4JMjUvMiDigJMgMS8zCdin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2YHZ<br /> iiDYp9mE2YXYrdmE2YrYp9iqINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqgouLiDYr9mI2LEg2KrZg9mG2YjZ<br /> hNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgkxNQoxNDAwCdi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuCTI1<br /> LzIg4oCTIDEvMwnYp9mE2YLZitin2K/YqSDYp9mE2KPYtNix2YHZitipINin2YTZhdiq2YLYr9mF<br /> 2Kkg2YjYp9mE2LHYpNmK2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINin2YTYpdio2K/Yp9i5<br /> 2YrYqQkxNgpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20KCtmI2YrYs9ix2YbYpyDYqtmC2K/ZitmFCtmB2KfY<br /> udmE2YrYp9iqINi02YfYsSDZgdio2LHYp9mK2LEg2YTYudin2YUgMjAxONmFCgoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links