Utenti collegati: 7 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF2LfZhNmI2KjZhyDZiNin2YTYo9is2LHYp9ih2KfYqg==?= =?UTF-8?B?INin2YTZhNin2LLZhdmHINmE2KrYs9is2YrZhCDZgdmJINin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2Kg=?= =?UTF-8?B?2Ykg2KfZhNiz
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 15/10/2017
Ora: 15:22:25
Nascondi headers
 
  Path: mynewsgate.net!peer01.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!k70no1569930itk.0!news-out.google.com!194ni2862itf.0!nntp.google.com!l196no1578453itl.0!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
X-Received: by 10.36.204.212 with SMTP id x203mr6081902itf.10.1508073745761; Sun, 15 Oct 2017 06:22:25 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.157.15.247 with SMTP id m52mr247814otd.1.1508073745738; Sun, 15 Oct 2017 06:22:25 -0700 (PDT)
Newsgroups: it.cultura.ateismo
Date: Sun, 15 Oct 2017 06:22:25 -0700 (PDT)
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=41.38.159.118; posting-account=XtWOXwkAAACC0Jmfxl9oQWwsLF7kxvZR
NNTP-Posting-Host: 41.38.159.118
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <c0e07c2e-aaf9-407c-acb8-af707b108808@googlegroups.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF2LfZhNmI2KjZhyDZiNin2YTYo9is2LHYp9ih2KfYqg==?= =?UTF-8?B?INin2YTZhNin2LLZhdmHINmE2KrYs9is2YrZhCDZgdmJINin2YTZhdik2KrZhdixINin2YTYudix2Kg=?= =?UTF-8?B?2Ykg2KfZhNiz2KfYr9izICDZhdmGINin2YTYo9it2K8g2KfZhNmF2YjYp9mB2YIgMjQg2K/Zitiz2YU=?= =?UTF-8?B?2KjYsSAg2KXZhNmJINin2YTYrtmF2YrYsyDYp9mE2YXZiNin2YHZgiAyOCDYr9mK2LPZhdio2LEgMjAx?= =?UTF-8?B?N9mFINin2YTZgtin2YfYsdipIC4=?=
From: =?UTF-8?B?2LPZhdixINi12KjYsdmJ?= <sarahhsabryy@gmail.com>
Injection-Date: Sun, 15 Oct 2017 13:22:25 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 9662
X-Received-Body-CRC: 3273343186

2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQrYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik<br /> 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrZgNmA2LnZgNmA2YDZgtmA<br /> 2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNivCtin2YTZgNmA2YXZgNmA2KTYqtmA2YDZgNmA2YDZgNmF<br /> 2LEg2KfZhNi52YDZgNmA2LHYqNmJINin2YTYs9mA2YDYp9iv2LMKKCDZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2Yog2YHZgNmKINin2YTZhdik2LPZgNiz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipICkK<br /> 2YHYsdi1INin2YTYqtit2YjZhCDZhNmE2KjZhtin2KEK2YXZgtixINin2YTYo9mG2LnZgtin2K8g<br /> OiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitip<br /> CtmF2K/YqSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAyNCDYp9mE2YkgMjgg2K/Zitiz2YXYqNix<br /> IDIwMTfZhQoK4oCiCdit2YrYqyDYqtiz2LnZiSDYp9mE2K3Zg9mI2YXYp9iqINis2KfZh9iv2Kkg<br /> 2KfZhNmJINit2YQg2YXYtNin2YPZhCDYp9mE2YXZiNin2LfZhtmK2YYg2YjYp9mE2KfYs9iq2KzY<br /> p9io2Kkg2YTZhdi32KfZhNmK2YfZhSDYp9mE2YXYqtmG2YjYudipINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2YXY<br /> rNmF2YjYudipINmF2YYg2KfZhNiu2LfYtyDZiNin2YTYqNix2KfZhdisINmE2KrYrdmC2YrZgiDY<br /> qtit2YjZhCDYqNmG2KfYoSDZitmH2K/ZgSAg2KfZhNmJINiq2K3ZgtmK2YIg2KzZhdmE2Kkg2YXZ<br /> hiDYp9mE2YXZhtin2YHYuSDZiNiq2K7ZgdmK2YEg2KfZhNmF2LnYp9mG2KfYqSDYudmGINin2YTY<br /> utin2YTYqNmK2Kkg2YXZhtmH2YXYjCDZiNmE2YrYsyDYsNmE2YMg2YHZgti3INio2YQg2LbZhdin<br /> 2YYg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2YXYs9iq2YXYsdipINmE2YfYsNmHINin<br /> 2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KjZhdinINmK2LbZhdmGINin2YTYrdmEINin2YTYr9in2KbZhSDZhNmF<br /> 2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE2YXZiNin2LfZhtmK2YYg2YjYttmF2KfZhiDYs9ix2LnYqSDYqtmC2K/Z<br /> itmFINmH2LDZhyDYp9mE2K3ZhNmI2YTYjCDZiNmE2KfZitmF2YPZhiDYttmF2KfZhiDYsNmE2YMg<br /> 2KXZhNinINi52KjYsSDYp9mF2KrZhNin2YMg2KrYtdmI2LEg2YPYp9mF2YQg2LnZhiDYp9mE2YPZ<br /> itmB2YrYqSDYp9mE2KrZiiDYrdiv2Ksg2YjZitit2K/YqyDZgdmK2YfYpyDYp9mE2KfZhtiv2YXY<br /> p9isINio2YrZhiDYp9mE2YHZg9ixINmI2KfZhNmF2YXYp9ix2LPYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> INmF2YYg2KzZh9ipINmI2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZhdmG<br /> INis2YfYqSDYq9in2YbZitip2Iwg2K3ZitirINiq2LPYqtmI2LnYqCDYudmF2YTZitipINin2YTY<br /> qti32YjZitixINin2YTYp9mG2LTYt9ipINmI2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqiDZiNiq2LnYp9mF2YTZ<br /> h9inINio2LfYsdmCINiq2YXZhtit2YfYpyDYrti12KfYpti1INis2K/Zitiv2Kkg2YHZiiDYp9mE<br /> 2LTZg9mEINmI2KfZhNmF2LbZhdmI2YYg2YjYp9mE2KrYo9ir2YrYsS4K4oCiICDZitmH2K/ZgSDY<br /> p9mE2YXYpNiq2YXYsSDYpdmE2Ykg2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2LPZitin2LPYp9iq<br /> INin2YTYudin2YXYqSDZgdmKINmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2LnYsdmB2Kkg2LnYsdi2INmE2KPY<br /> s9in2YTZitioINin2YTYp9mG2K/Zhdin2Kwg2KjZitmGINin2YTZhti42YUg2KfZhNix2YLZhdmK<br /> 2Kkg2YjYp9mE2YbYuNmFINin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkuINin2LPYqti02LHYp9mBINmF2LPYqtmC<br /> 2KjZhCDZiNin2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmB2Yog<br /> 2LjZhCDZhdiz2KrYrNiv2KfYqiDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iq<br /> LiDZgdix2LUg2KfZhNiq2K3ZjNmI2YQg2KfZhNio2YzZhtin2KEg2YbYrdmIINiq2LfYqNmK2YLY<br /> p9iqINmG2LjZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KouINi52LHYtiDZhdi02YPZhNin2Kog2KfZhNiq<br /> 2K3ZjNmI2YQg2YbYrdmIINmG2LjZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZ<br /> itipINmI2KrYt9io2YrZgtin2KrZh9inLgoKCgrigKIJ2LnZhNmF2Kcg2KjYo9mGINmF2K3Yp9mI<br /> 2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2LPYqtiq2LbZhdmGCuKAogkg2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTYo9mI<br /> 2YQ6INin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtmK2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDZiNin2YTYs9mK2KfY<br /> s9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipLiAK4oCiCdin2YTZhdit2YjYsSAg2KfZhNir2KfZhtmKOiDYpdiv<br /> 2KfYsdipINij2LnZhdin2YQg2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZ<br /> iNi52YTYp9mC2KrZh9inINio2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkgLgrigKIJ2KfZ<br /> hNmF2K3ZiNixINin2YTYq9in2YTYqzog2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI<br /> 2YrYsSDZgdmKINin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2LnZhNin2YLYqtmH2Kcg<br /> 2KjYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdipINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KrZg9mG2YjZhNmI<br /> 2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYp9iq2LXYp9mE2KfYqi4gCuKAognYp9mE<br /> 2YXYrdmI2LEg2KfZhNix2KfYqNi5OiDYp9mE2KrZg9in2YXZhCDYqNmK2YYg2YbYuNmFINin2YTZ<br /> hdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2K3YqtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTY<br /> o9is2YfYstipINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkgLgrZg9mF2Kcg2KPZhiDYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mB<br /> 2YrZhiDZhNit2LbZiNixINin2YTZhdik2KrZhdixINmH2YUgOiAK74G2Cdix2KTYs9in2KEg2YjY<br /> o9i52LbYp9ihINmF2KzYp9mE2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2KkuCu+BtgnZhdiv2YrYsdmKINin2YTY<br /> udmF2YjZhdiMINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipLgrvgbYJ2YXY<br /> r9mK2LHZiiDYp9iv2KfYsdin2Kog2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix<br /> 2YrYqSDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg2YjYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTY<br /> qti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmKINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmH2KcuCu+BtgnY<br /> o9iu2LXYp9im2YrZhiDZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZ<br /> hiDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYqti32KjZitmC2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZ<br /> hNmD2KrYsdmI2YbZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI<br /> 2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2YjYp9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE<br /> 2KzZhdi52YrYp9iqINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZ<br /> iNin2YTYrtin2LUg2YjYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiNin2YTZhdi12KfZhti5LgrYo9mI2LHYp9mC<br /> INin2YTZhdik2KrZhdixOiDZg9mF2Kcg2YrYs9i52K8g2KfZhNiv2KfYsSDYo9mGINiq2LPYqtmC<br /> 2KjZhCDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2KfZhNmF2KjYqtmD2LHYqSDYp9mE2LHZgdmK2LnYqSDYp9mE2YXY<br /> s9iq2YjZiSDYs9mI2KfYoSDZhdmGINmC2KjZhCDYp9mE2K7YqNix2KfYoSDZgdmKINin2YTZhdis<br /> 2KfZhNiMINij2Ygg2YXZhiDZgtio2YQg2LfZhNin2Kgg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KfZ<br /> hNiv2YPYqtmI2LHYp9mHINmI2KfZhNio2KfYrdir2YrZhiDZgdmKINmH2LDYpyDYp9mE2KzYp9mG<br /> 2KjYjCDYrdmK2Ksg2LPZitiq2YUg2KrYrdmD2YrZhSDZh9iw2Ycg2KfZhNio2K3ZiNirINmF2YYg<br /> 2YLYqNmEINmE2KzZhtipINmF2YYg2KfZhNij2LPYp9iq2LDYqSDYp9mE2YXYqtiu2LXYtdmK2YYg<br /> 2YHZiiDYp9mE2YXYrNin2YTYjCDZiNiz2KrZiNi22Lkg2LbZhdmGINij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF<br /> 2KTYqtmF2LEg2LnZhNmJINij2YYg2KrYsdin2LnZiSDZgdmK2YfYpyDYp9mE2YXYudin2YrZitix<br /> INin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2YbZh9is2YrYqSDZgdmKINmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNio<br /> 2K3ZiNirINmI2YLYp9im2YXYqSDYp9mE2YXYsdin2KzYuSDYqNmH2KfYjCDZg9mF2Kcg2LPZitiz<br /> 2YXYrSDZhNij2LXYrdin2Kgg2KjYudi2INmH2LDZhyDYp9mE2KPZiNix2KfZgtio2LbZhdmH2Kcg<br /> 2KXZhNmJINmB2LnYp9mE2YrYp9iqINmI2KzZhNiz2KfYqiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINi52YTZ<br /> hdinINio2KPZhiDZg9mEINmI2LHZgtipINiz2YrYqtmFINmC2KjZiNmE2YfYpyDYs9mK2KrZhSDY<br /> rti12YUgMjUlINmF2YYg2YLZitmF2Kkg2K3YttmI2LEg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEgLgrZiNio2YfY<br /> sNipINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin<br /> 2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2YTZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjY<br /> ttmI2Lkg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI<br /> 2YYg2KrZiNis2YrYqSDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdinINio2KXZhiDYsdiz2YjZ<br /> hSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsS4g2KPZhdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix<br /> 2K8gLgrYotmF2YTZitmGINij2YYg2KrYtdmE2YbYpyDYqtix2LTZitit2KfYqtmD2YUg2KjYo9iz<br /> 2LHYuSDZiNmC2Kog2YXZhdmD2YYg2YTZhtiq2YXZg9mGINmF2YYg2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2KrY<br /> sdiq2YrYqNin2Kog2KfZhNmE2KfYstmF2Kkg2YjYrdis2LIg2YXZgtin2LnYr9mD2YUuCtmI2YTY<br /> qtij2YPZitivINin2YTYqtiz2KzZitmEINmB2Yog2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KPZiCDZiNix2LQg<br /> 2KfZhNi52YXZhCDZitix2KzZiSDYo9ix2LPYp9mEINiq2LHYtNmK2K3Yp9iq2YPZhSDZiNij2LPZ<br /> hdin2KEg2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDYudmE2YkgCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMgIArY<br /> qNix2YrYryDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmJIHNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KINmF2YjYttitINio<br /> 2Kkg2KfZhNij2KrZiSDYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYgLiDZhdmG2KfYtdio2YfZ<br /> hSDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIC4g2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyAu2LfYsdmK2YLYqSDYqtiz<br /> 2K/ZitivINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkKCtmE2YTYqtiz2KzZitmEICDZiNiq2KfZ<br /> g9mK2K8g2YXYtNin2LHZg9iq2YPZhSDYqNin2YTYsdis2KfYoSDYp9mE2LbYuti3INi52YTZiSDY<br /> p9mE2LHYp9io2Lcg2KfZhNiq2KfZhNmKCmh0dHBzOi8vZG9jcy5nb29nbGUuY29tL2Zvcm1zL2Qv<br /> ZS8xRkFJcFFMU2VtOUl3eGxMbGRETnIyalp1LWVTaUM0cmJfN1B1WTZVWUNiNl9jSlZsR0hNajNq<br /> QS92aWV3Zm9ybSAK2KjYp9mE2YbYs9io2Kkg2YTZiNix2YLYqSDYp9mE2LnZhdmEIArYqtix2LPZ<br /> hCDZg9in2YXZhNinINi52YTZiSDYqNix2YrYr9mJINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmJINmE2KPY<br /> rtiwINin2YTZhdmI2KfZgdmC2Kkg2KjZhdmG2KfZgti02KrZg9mFINmE2YfYpyDYrtmE2KfZhCDY<br /> p9mE2YXYpNiq2YXYsQrZiNmB2Ykg2K3Yp9mEINmC2KjZiNmEINin2YTZiNix2YLYqSDYp9mE2LnZ<br /> hNmF2YrYqSDZitit2LXZhCDZhdmC2K/ZhSDYp9mE2YjYsdmC2Ykg2LnZhNmJINiu2LXZhSAyNSAl<br /> INmF2YYg2KfYtdmEINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkKINio2KXZhtiq2LjYp9ixINiq<br /> 2KPZg9mK2K8g2YjYtdmI2YQg2KfZhNix2LPYp9mE2KkK2YbZgNmA2YDYp9im2YDZgNioINmF2YDZ<br /> gNmA2YDZgNiv2YrYsSDYp9mE2YDZgNmA2YDZgNmA2YDYqtiv2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg<br /> 2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhCA6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CtmH2KfYqtmBIDog<br /> MDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYsyA6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg<br /> 4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQoKCgo=
 

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links