Utenti collegati: 5 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK?= =?UTF-8?B?2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kg=?= =?UTF-8?B?2YrYqSDZiNmI2LHY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 03/12/2017
Ora: 10:59:19
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqSAK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitip<br /> INmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2YTYrdi22YjYsSDYqNix2YbYp9mF2Kwg2KrYr9ix2YrYqNmK<br /> CgkJ2KrZhtmF2YrYqSDYsdij2LMg2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2KjYtNix2YkgCtiu2YTYp9mEINin<br /> 2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDQg2KfZhNmJIDEzINmB2KjYsdin2YrYsSAyMDE42YUgCtin2YTZgtin<br /> 2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgCgrYqNmH2K/Z<br /> gSAKMS0J2KrYudix2YrZgSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2KjZhdmB2YfZiNmFINix2KPYsyDY<br /> p9mE2YXYp9mEINin2YTYqNi02LHZiiDZiNin2YTZgdix2YIg2YXYpyDYqNmK2YbZhyDZiNio2YrZ<br /> hiDZhdmB2YfZiNmFINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkuCjIt<br /> Cdiq2YXZg9mK2YYg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmF2YYg2KXYr9ix2KfZgyDZhdmB2YfZiNmF<br /> INin2YTZhdmK2LLYqSDYp9mE2KrZhtin2YHYs9mK2Kkg2YTZhNmF2KTYs9iz2KfYqtiMINmI2KrZ<br /> gdi52YrZhCDYr9mI2LEg2LHYp9izINin2YTZhdin2YQg2KfZhNio2LTYsdmKINmD2KPYrdivINin<br /> 2YTYr9i52KfYptmFINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YHZiiDYsNmE2YMuCjMtCdiq2YXZg9mK2YYg<br /> 2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmF2YYg2YHZh9mFINij2YfYr9in2YEg2KXYr9in2LHYqSDYsdij<br /> 2LMg2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2KjYtNix2Yog2YjZiNi22Lkg2K7Yt9ipINin2LPYqtix2KfYqtmK<br /> 2KzZitipINmE2KXYr9in2LHYqSDYsdij2LMg2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2KjYtNix2Yog2KjZhtin<br /> 2KHZiyDYudmE2Ykg2KPYs9mE2YjYqCDYudmE2YXZiiDZgtin2KbZhSDYudmE2Ykg2KrYrdmE2YrZ<br /> hCDYp9mE2YjYtti5INin2YTYrdin2YTZiiDZiNin2YTYqtmG2KjYpCDYp9mE2YXYs9iq2YLYqNmE<br /> 2YouCjQtCdiq2LnYsdmK2YEg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINio2KPZh9mF2YrYqSDYp9mE2YLZ<br /> itin2LPYp9iqINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYsdij2LMg2KfZhNmF2KfZhCDYp9mE2KjYtNix2YrY<br /> jCDZiNin2LPYqtiu2K/Yp9mF2YfYpyDZgdmKINiq2LnYstmK2LEg2K/ZiNixINix2KPYsyDYp9mE<br /> 2YXYp9mEINin2YTYqNi02LHZiiDZg9i02LHZitmDINin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZiiDZiNiq2K3Y<br /> r9mK2K8g2YXYpNi02LHYp9iqINin2YTZhtis2KfYrS4KNS0J2LXZgtmEINmF2YfYp9ix2KfYqiDY<br /> p9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2YHZitmF2Kcg2YrYqti52YTZgiDYqNiq2YLYr9mK2YUg2KrZgtin<br /> 2LHZitixINmC2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQo2LQnYqti5<br /> 2LHZitmBINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYqNmF2KjYp9iv2KYg2K3ZiNmD2YXYqSDYp9mE2YXZ<br /> iNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNmB2YLYp9mLINmE2YXYqti32YTYqNin2Kog2KPZitiy<br /> 2YggMzA0MDgg2KfZhNi12KfYsdipINi52KfZhSAyMDE2Lgo3LQnYqtmF2YPZitmGINin2YTZhdi0<br /> 2KfYsdmD2YrZhiDZhdmGINmB2YfZhSDYp9mE2K7Yt9mI2KfYqiDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmE<br /> 2YjYtti5INmF2YbYuNmI2YXYqSDYrdmI2YPZhdipINmF2YjYp9ix2K8g2KjYtNix2YrYqSDYrtin<br /> 2LXYqSDYqNmH2KcuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6IArvgbYJ2KfZhNi52KfZ<br /> hdmE2YjZhiDZgdmKINil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSAo<br /> 2KXYr9in2LHYp9iqINix2KPYsyDYp9mE2YXYp9mEINin2YTYqNi02LHZiinYjCDZiNin2YTYsNmK<br /> 2YYg2YrYsdi62KjZiNmGINij2Ygg2KrYsdi62Kgg2YXZhti02KLYqtmH2YUg2YHZiiDYqti32YjZ<br /> itixINmI2KrZhtmF2YrYqSDZgtiv2LHYp9iq2YfZhSDYqNmF2YfYp9ix2KfYqiDYsdij2LMg2KfZ<br /> hNmF2KfZhCDYp9mE2KjYtNix2YoK74G2Cdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDZhdis2KfZhCDY<br /> rdmI2YPZhdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipLgrvgbYJ2YXYr9mK2LHZiCDY<br /> p9mE2K/ZiNin2KbYsSDZiNix2KTYs9in2KEg2KfZhNin2YLYs9in2YUg2KfZhNix2KfYutio2YjZ<br /> hiDZgdmKINmB2YfZhSDZiNi42KfYptmBINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio<br /> 2LTYsdmK2KkuCu+BtgnYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KfZhNiq2YXZitiy<br /> INin2YTZhdik2LPYs9mKLgrvgbYJ2YPZhCDZhdmGINmK2LHYutioINmB2Yog2K/YrtmI2YQg2YfY<br /> sNinINin2YTZhdis2KfZhC4KCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG<br /> 2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbY<br /> pyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDY<br /> p9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq<br /> 2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSAK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZ<br /> iNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/YqSDYp9mE2KjY<br /> sdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK<br /> 2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioOiAwMDIwMTAyMzk5MDkw<br /> MQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0wMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4<br /> MDA1NzMgLTAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCQkKCQkKCtin2YTYsdiz<br /> 2YjZhSDYqNin2YTYr9mI2YTYp9ixCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2KfZhNiq2KfY<br /> sdmK2K4J2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtwnZhQoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJ<br /> IDgg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZiNiq2LfYqNmK2YLY<br /> p9iq2YfYpyDYudmE2Ykg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZiNi42YrZgdmKCTEKMTYwMAnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQkgIDTYp9mE2YkgMTMg2YHYqNix2KfZitixCdiq2YbZhdmK2Kkg2LHYo9izINin2YTZ<br /> hdin2YQg2KfZhNio2LTYsdmJCTIKMTQwMAnYp9mE2LTYp9ix2YLYqQk0INin2YTZiSA4INmB2KjY<br /> sdin2YrYsQnYqti32YjZitixINmG2LjZhSDZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZ<br /> iNi42YHZitmGINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYo9mE2YkJMwoxNDAw<br /> Cdin2YTYtNin2LHZgtipCTQg2KfZhNmJIDgg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYqtmB2YjZiti2INmI<br /> 2KfZhNiq2YXZg9mK2YYg2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDZg9ij2LPYp9izINmE2KjZhtin2KEg2KfZ<br /> hNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmKCTQKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSDZgdio<br /> 2LHYp9mK2LEJ2KfZhNit2YPZiNmF2Kkg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqTog2KfZhNmF2KrY<br /> t9mE2KjYp9iqINmI2K7Yt9mI2KfYqiDYp9mE2KrZhtmB2YrYsAk1CjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix<br /> 2KkJMTHYp9mE2YkgMTUg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYqtit2YLZitmC2KfYqiDYp9mE2KXYr9in<br /> 2LHZitipINmI2LbZiNin2KjYtyDYp9mE2YHYs9in2K8g2KfZhNil2K/Yp9ix2YoJNgoxNDAwCdin<br /> 2LPYt9mG2KjZiNmECTEx2KfZhNmJIDE1INmB2KjYsdin2YrYsQnYpdi52K/Yp9ivINin2YTYrti3<br /> 2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitipINmB2Yog2KjZitim2KfYqiDYqtmG2KfZgdiz2YrY<br /> qQk3CjE0MDAJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYs9mD<br /> 2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE<br /> 2Kkg2YTZhNmF2YPYp9iq2Kgg2YHZiiDYuNmEINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE<br /> 2YjZhdin2Kog2YjYp9mE2KfYqti12KfZhNin2KoJOAoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTE4INin<br /> 2YTZiSAyMiDZgdio2LHYp9mK2LEJ2YjYtti5INmI2KrZhtmC2YrYsCDYp9iz2KrYsdin2KrZitis<br /> 2YrYp9iqINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9mH2KgJOQoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTE4<br /> INin2YTZiSAyMiDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KPYtdmI2YQg2KfZhNiq2YHYs9mK2LEg2KfZhNmC2KfZ<br /> htmI2YbZiiDZiNmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNmF2LDYp9mD2LHYp9iqINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrY<br /> qQkxMAoxNDAwCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTE4INin2YTZiSAyMiDZgdio2LHYp9mK2LEJ2YXZh9in<br /> 2LHYqSDYpdi52K/Yp9ivINin2YTZh9mK2KfZg9mEINin2YTYqtmG2LjZitmF2YrYqSDZiNiq2YjY<br /> tdmK2YEg2KfZhNmI2LjYp9im2YEg2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTYo9iv2KfYoQkxMQoxNjAwCdin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyNyDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YLZ<br /> itin2K/Yp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYp9mE2YrYqQkxMgoxMDAwCdin2YTZ<br /> gtin2YfYsdipCTI1LzIg4oCTIDEvMwnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE<br /> 2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNin2YTYpdi52YTYp9mFCTEzCjEwMDAJ2KfZhNmC<br /> 2KfZh9ix2KkJMjUvMiDigJMgMS8zCdin2YTZhdmI2KfYstmG2Kkg2KfZhNmB2LnYp9mE2Kkg2YjY<br /> p9mE2LHZgtin2KjYqSDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YPYp9mE2YrZgQkxNAoxNDAwCdi02LHZhSDYp9mE<br /> 2LTZitiuCTI1LzIg4oCTIDEvMwnYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK<br /> INmB2Yog2KfZhNmF2K3ZhNmK2KfYqiDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2KoKLi4g2K/ZiNixINiq2YPZ<br /> htmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoJMTUKMTQwMAnYtNix2YUg2KfZhNi02YrY<br /> rgkyNS8yIOKAkyAxLzMJ2KfZhNmC2YrYp9iv2Kkg2KfZhNij2LTYsdmB2YrYqSDYp9mE2YXYqtmC<br /> 2K/ZhdipINmI2KfZhNix2KTZitipINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrYqSDYp9mE2KXYqNiv<br /> 2KfYudmK2KkJMTYKCQrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2YHYqNix2KfZitixINmE2LnYp9mF<br /> IDIwMTgK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links