Utenti collegati: 3 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2YTZg9mEINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjYqNix2KfZhdisINiq2YPZhtmI2YTZiNis?= =?UTF-8?B?2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KrZgtiv2YUg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTYqtiv2LHZitio
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 22/01/2018
Ora: 12:42:26
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv<br /> 2YjZhNmKINmE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipINmI2K3Y<br /> r9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmE<br /> CtmE2K3YttmI2LEg2KjYsdmG2KfZhdis2YfYpyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKINmB2YoK2KrZg9mG<br /> 2YjZhNmI2KzZitinINmF2LHYp9is2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZ<br /> hdmE2YrZhiDZgdmKINio2YrYptipINin2YTYqti02LrZitmEINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK<br /> 2KkK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINiv2KjZiiDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg2K7ZhNin2YQg<br /> 2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdizIDIwMTgg2YUKCtio2YfYr9mB<br /> INin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KrYt9io2YrZgtin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin<br /> 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINin2YTY<br /> rdmD2YjZhdmK2Kkg2YjYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINij2YbZiNin2Lkg2YjYo9mG2YXYp9i3<br /> INin2YTYr9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmB2Yog<br /> 2YXYrNin2YQg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YXYt9mE<br /> 2YjYqNipINmE2YTYudin2YXZhNmK2YbYjCDZiNij2YrYttinINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg<br /> 2KPZhtmI2KfYuSDYp9mE2K/ZiNix2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2KfZhNmF2KrZgtiv<br /> 2YXYqSDZiNmD2LDZhNmDINiv2LHYp9iz2Kkg2LfYsdmCINmC2YrYp9izINiq2LfZiNixINmF2YfY<br /> p9ix2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmF2YYg2KfZhNmG2KfYrdmK2Kkg2KfZhNiq2YPZhtmI<br /> 2YTZiNis2YrYqSDZhNmE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Z<br /> g9mI2YXZitipLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Ykg2LDZhNmDIDogCu+DmAnZgtmK2KfYr9in<br /> 2Kog2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2K3Zg9mI2YXZiiDZgdmKINin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE<br /> 2K3Zg9mFINin2YTZhdit2YTZiiDZiNin2YTYqNmE2K/Zitin2KouCu+DmAkg2YXYr9mK2LHZiCDY<br /> p9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNit<br /> 2YPZiNmF2YrYqSDZiNin2YTYrdmD2YUg2KfZhNmF2K3ZhNmKLgrvg5gJINmF2K7YqtmE2YEg2KfZ<br /> hNmC2YrYp9iv2KfYqiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDZiNin<br /> 2YTZiNiy2KfYsdin2KouCu+DmAnYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2YXYrNin2YQg2KrZg9mG<br /> 2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudin<br /> 2YXYqSDZiNin2YTYqtiv2LHZitioINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2YjYp9mE2YXZiNin2LHYryDY<br /> p9mE2KjYtNix2YrYqS4K74OYCdiw2YjZiiDYp9mE2KfZh9iq2YXYp9mFINio2YLYttin2YrYpyDY<br /> qtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqLgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG<br /> 2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrY<br /> udmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5<br /> INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg<br /> 2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmF<br /> INin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiSDZhNmE2YHYsdiv<br /> LgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZ<br /> iNin2LXZhCDZhdi5INmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZ<br /> iNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mE<br /> L9mI2KfYqtizINin2Kg6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLTAw<br /> MjAyMzc4MDA2OTMg2YHYp9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyAtMDAyMDIzNTg2NjMyMwpIcmhvd2lk<br /> YUBnbWFpbC5jb20KCtiq2KrYtNix2YEg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDYqNiq2YLY<br /> r9mK2YUg2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ix2YXYp9ix2LMg2YTYudin2YUgMjAxONmFINmF2YjY<br /> ttitINio2KfZhNis2K/ZiNmEINin2YTYqtin2YTZijoK2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINmF<br /> 2KfYsdizINmE2LnYp9mFIDIwMTjZhQrZhQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCdin2YTY<br /> qtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcKMQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA4<br /> 2YXYp9ix2LMgCdin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTYs9mE2YjZ<br /> g9mK2Kkg2YTZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZhNmG2KfYrNit2KkgCjIJ2KfZhNmC2KfZh9ix<br /> 2KkJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE<br /> 2YXYtNiq2LHZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhiA62YbYuNmFINmI2KrYt9io2YrZgtin2Kog<br /> CjMJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQgLSDYqtix2YPZitinCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KPYtdmI<br /> 2YQg2YjZgtmI2KfYudivINin2YTYpdiq2YrZg9mK2Kog2YjYp9mE2KjYsdiq2YjZg9mI2YQg2YjY<br /> o9ir2LHZh9mF2Kcg2LnZhNmJINin2YTYs9mE2YjZgyDYp9mE2KXYrNiq2YXYp9i52Ykg2YjYs9mE<br /> 2YjZgyDYp9mE2LnZhdmEIAo0Cdin2LPYt9mG2KjZiNmEIC0g2KrYsdmD2YrYpwk0INin2YTZiSA4<br /> 2YXYp9ix2LMgCdil2K/Yp9ix2Kkg2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDZiNil2LnYr9in<br /> 2K8g2LPZhNmFINin2YTYsdmI2KfYqtioINio2KPYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin<br /> 2YTYotmE2YkgCjUJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTHYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMgCdmF2YfYp9ix<br /> 2KfYqiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJINmI2KfZhNmF2KrYp9io<br /> 2LnYqSAKNgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSDZhdin2LHYsyAJ2LXZitin2LrYqSDY<br /> p9mE2YbYuNmFINmI2KfZhNmE2YjYp9im2K0g2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipINmI2KfZhNmC2LHY<br /> p9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipIAo3Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTEx2KfZhNmJIDIwINmF<br /> 2KfYsdizCdiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YHZh9ix2LPYqSDZiNin2YTYo9ix2LTZgdip<br /> INmI2K3Zgdi4INmI2KrYp9mF2YrZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZ<br /> itinIAo4Cdin2LPYt9mG2KjZiNmECTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizCdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNiq2K/ZgdmC2KfYqiDYp9mE2YbZgtiv2YrYqSDZiNin2LnYr9in2K8g2KfZhNmF2YjYp9iy2YbY<br /> p9iqINin2YTYqtmC2K/Zitix2YrYqSAKOQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXY<br /> p9ix2LMJ2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTZhNi52YTY<br /> p9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZgdmGINin2YTZhdix2KfYs9mFINmI2KfZhNio2LHYqtmI<br /> 2YPZiNmEIAoxMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZ<br /> hNmI2KzZitinINmF2LHYp9is2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KPYr9in2KEg2KfZhNi52KfZhdmE<br /> 2YrZhiDZgdmJINio2YrYptipINin2YTYqti02LrZitmEINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg<br /> CjExCdiv2KjZiSAJMTgg2KfZhNmJIDIyINmF2KfYsdizCdmF2YfYp9ix2KfYqiDYo9iv2KfYsdip<br /> INin2YTYtdix2KfYudin2Kog2YjYp9mE2K7ZhNin2YHYp9iqINmI2KfZhNmG2LLYp9i52KfYqiDZ<br /> iNi22LrZiNi3INin2YTYudmF2YQgCjEyCdiv2KjZiSAJMjUg2KfZhNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2YLZ<br /> itin2K/YqSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2YHYsdmCINin2YTYqtmF2YrYsiDYp9mE2YjYuNmK2YHZiSDZ<br /> iNin2YTZiNi12YjZhCDYp9mE2Ykg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2KfZhNmF2KTYs9iz2YkgCjEzCdin<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTZhtmI2KfYrdmJINin2YTZhdin<br /> 2YTZitipINmB2Ykg2KXYr9in2LHYp9iqINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg4oCTINix<br /> 2YjYp9iq2Kgg2YjZhdiy2KfZitinIAoxNAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyNS8zINin2YTZiSAzLzQJ<br /> 2KfYudiv2KfYryDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZhNmC2KfYr9ipINmI2KfZhNmF2K/Zitix2YrZhiAK<br /> MTUJ2K/YqNmJCTI1INin2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K3Y<br /> r9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz2YrYtyDYp9mE2KXYrNix2KfYodin<br /> 2KogCjE2Cdiv2KjZiQkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnYp9mE2KXYr9in2LHYqSDZiNin2YTY<br /> sdmC2KfYqNipINin2YTZgtin2YbZiNmK2YbYqSDYudmE2Ykg2KfZhNi52YLZiNivINmI2KfZhNmF<br /> 2YbYp9mC2LXYp9iqIArZhNmE2KrZiNin2LXZhCDZiNin2YTYp9iz2KrZgdiz2KfYsSDZiNmF2LnY<br /> sdmB2Ycg2KfZhNmF2K3YqtmI2Ykg2KfZhNi52YTZhdmKINmK2LHYrNmJINin2YTYp9iq2LXYp9mE<br /> INio2YDZgNmA2YDZgCAgINmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrY<br /> qSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijIC8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI<br /> 2KfZhCAvINmI2KfYqtizOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KfZhNil2YTZg9iq<br /> 2LHZiNmG2Yo6IHd3dy5haGFkaHIub3Jn2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IEhy<br /> aG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQogCgoKCgkKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links