Utenti collegati: 7 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqTog2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhA==?= =?UTF-8?B?2KPYs9in2YTZitioINin2YTYpdit2LXYp9im2YrYqSDZgdmKINin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiSA=?= =?UTF-8?B?2KzZiNiv2Kkg
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 26/02/2018
Ora: 10:34:35
Mostra headers
 
  2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9ivINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZ<br /> hNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kk6IArYp9iz<br /> 2YDYqtmA2K7ZgNiv2KfZhSDYp9mE2KPYs9mA2KfZhNmA2YrZgNioINin2YTYpdit2YDYtdmA2KfY<br /> ptmA2YrZgNipINmB2YDZiiDYp9mE2YDYsdmC2YDYp9io2YDYqSDYudmA2YTZgNmJINis2YDZiNiv<br /> 2Kkg2KfZhNmA2K7ZgNiv2YXZgNin2KoK2YTZhdiv2KkgKCA1ICkg2KPZitmA2KfZhSDYqtiv2LHZ<br /> itmA2KjZgNmK2YDYqQrZiNiq2KjYr9ijINmB2YogOCDYo9io2YDYsdmK2YDZhCDZiNit2KrZiSAx<br /> MiDYo9io2YDYsdmK2YDZhCAyMDE42YUK2KfYs9mA2LfZgNmG2YDYqNmA2YjZhCDigJMg2KfZhNmA<br /> 2KzZgNmF2YDZh9mA2YjYsdmK2YDYqSDYp9mE2YDYqtmA2LHZg9mA2YrZgNipCtmI2KfZhNiq2Yog<br /> 2KrZh9iv2YEg2KXZhNmJOiAKLSDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINin2YTZhdmB2KfZh9mK2YUg<br /> 2YjYp9mE2YXYqNin2K/YpiDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmE2YTYpdit2LXYp9ihCi0g2LLZitin<br /> 2K/YqSDYp9mE2YLYr9ix2Kkg2LnZhNmJINmC2YrYp9izINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2LnZhdmE<br /> 2YrYp9iqINin2YTYpdmG2KrYp9is2YrYqSDZiNin2YTYrtiv2YXZitipCi0g2KrYt9io2YrZgiDY<br /> p9mE2KPYs9in2YTZitioINin2YTYpdit2LXYp9im2YrYqSDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2YbZgdmK<br /> 2LAg2KfZhNit2KfZhNin2Kog2KfZhNi52YXZhNmK2KkKLSDYp9mE2YLYr9ix2Kkg2LnZhNmJINiq<br /> 2K3ZgtmK2YIg2YXYqti32YTYqNin2Kog2KfZhNmF2YjYp9i12YHYqSDYp9mE2YLZitin2LPZitip<br /> INin2YTYo9mK2LLZiCA5MDAxLzIwMDgg2YHZitmF2Kcg2YrYrti1INin2YTZgtmK2KfYsyDZiNin<br /> 2YTYqtit2YTZitmEINmI2KfZhNiq2K3Ys9mK2YYg2YTZhNi52YXZhNmK2KfYqiDZiNin2YTZhti4<br /> 2KfZhSDZiNin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2KfZhNiq2YjYrNmH2KfYqiDYp9mE2YXYsdi02K/Y<br /> qSDZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNil2K3Ytdin2KbZitipINi3<br /> 2KjZgtin2Ysg2YTZhNmF2LHYtNivINin2YTYr9mI2YTZiSBJU08gLyBUUiAxMDAxNyAKLSDYstmK<br /> 2KfYr9ipINin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mK<br /> 2YYg2KjZhdinINmK2YXZg9mR2YbZh9mFINmF2YYgINiq2KzZhdmK2Lkg2KfZhNio2YrYp9mG2KfY<br /> qiDYp9mE2KXYrdi12KfYptmK2Kkg2YjYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi52YfYpyDYqNi32LHZitmC<br /> 2Kkg2LXYrdmK2K3YqSAKLSDYp9mE2YLYr9ix2Kkg2LnZhNmJINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTY<br /> o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNil2K3Ytdin2KbZitipINin2YTZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YHZiiDYp9mE<br /> 2KrYrdiz2YrZhiDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINmE2YTYudmF2YTZitin2Kog2KfZhNil2YbYqtin<br /> 2KzZitipINmI2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YjYsdmC2KfYqNipINin2YTYqtmD2YTZgdipIArZiNmK<br /> 2LTYp9ix2YMg2YHZiiDZh9iw2Ycg2KfZhNiv2YjYsdipOgotINin2YTZhdiv2YrYsdmI2YYg2KfZ<br /> hNiq2YbZgdmK2LDZitmI2YYg2YTZhNij2YbYtNi32Kkg2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqSDYqNin2YTZ<br /> iNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINmI2KfZhNmH2YrYptin2KogCi0g2LHYpNiz<br /> 2KfYoSDYp9mE2KPZgtiz2KfZhSAoINis2YjYr9ipIC0g2KrYs9mI2YrZgiDigJMg2KjZiti5IOKA<br /> kyDYpdmG2KrYp9isIC0g2LnZhdmE2YrYp9iqIOKAkyDZhdiu2KfYstmGIOKAkyDZhti42YUg2YXY<br /> udmE2YjZhdin2Kog4oCTINmF2YjYp9ix2K8g2KjYtNix2YrYqSDigJMg2LXZitin2YbYqSDigJMg<br /> 2LHZgtin2KjYqSDYqtmD2KfZhNmK2YEg4oCTINiu2K/ZhdipINi52YXZhNin2KEgLi4uLtil2YTY<br /> riApCtmI2YTZhNin2LPYqtmB2LPYp9ix2KfYqiDZiNil2KrZhdin2YUg2KXYrNix2KfYodin2Kog<br /> 2KfZhNiq2LPYrNmK2YQg2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi52YTZiToK2KXYr9in<br /> 2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDigJMg2YXYudmH2K8g2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2YrYqQrZh9in2KrZgSDYo9ix2LbZijogMDAyMDIzNzc5NTY1MArYrNmI2KfZhDogMDAyMDEw<br /> OTE3ODAxNDAK2KjYsdmK2K8g2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogVHJhaW5pbmdAaWFkbWVuYS5jb20K<br /> Ctiv2YjYsdin2Kog2KPYrtmA2LHZiSDYqtmA2KjZgNiv2KMg2YHZgNmKINmG2YDZgdmA2LMg2KfZ<br /> hNmA2KrZgNin2LHZitmA2K4gOCDYo9io2LHZitmEIDIwMTjZhQrYp9mE2YLZitin2K/YqSDYp9mE<br /> 2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YjYqNmG2KfYoSDZgdix2YIg2KfZhNi52YXZhAk1INij2YrY<br /> p9mFCdio2YDZitmA2LHZiNiqCtin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K/ZiNmE2YrYqSDYp9mE<br /> 2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KPYstmF2Kkg2KfZhNiz2YrZiNmE2Kkg2YjYpdiv<br /> 2KfYsdipINin2YTYqtiv2YHZgtin2Kog2KfZhNmG2YLYr9mK2KkJMTAg2KPZitin2YUJ2KfYs9i3<br /> 2YbYqNmI2YQK2K/ZiNixINin2YTZgti22KfYoSDYp9mE2KrYo9iv2YrYqNmKINmB2Yog2YXZg9in<br /> 2YHYrdipINin2YTZgdiz2KfYrwk1INij2YrYp9mFCdiv2KjZgNmA2YDZgNmKCtiq2YbZhdmK2Kkg<br /> 2KfZhNiq2YHZg9mK2LEg2KfZhNil2KjYr9in2LnZiiDZhNmF2LPYptmI2YQg2KfZhNi52YTYp9mC<br /> 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkJNSDYo9mK2KfZhQnYr9io2YDZgNmA2YDZigrYqti32YjZitixINin<br /> 2YTZh9mK2KfZg9mEINin2YTYqtmG2LjZitmF2YrYqSDZhNmE2YXYs9iq2LTZgdmK2KfYqgkxMCDY<br /> o9mK2KfZhQnYp9mE2YDZgtmA2KfZh9mA2LHYqQrYp9mE2KXYtNix2KfZgSDYp9mE2KrYsdio2YjZ<br /> iiDZiNin2YTZhdmH2YbZiiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitip<br /> CTUg2KPZitin2YUJ2KfZhNmA2YLZgNin2YfZgNix2KkKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links