Utenti collegati: 6 
 
it.fan.marco-ditri
Nel nome del grande Marco d'Itri

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: samarrrsabryyy@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di samarrrsabryyy@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2YTZg9mEINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjYqNix2KfZhdisINiq2YPZhtmI2YTZiNis?= =?UTF-8?B?2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KrZgtiv2YUg2YjYrdiv2Ycg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTYqtiv2LHZitio
Newsgroup: it.fan.marco-ditri
Data: 22/01/2018
Ora: 12:27:04
Mostra headers
 
  2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ<br /> hNil2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv<br /> 2YjZhNmKINmE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipINmI2K3Y<br /> r9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmE<br /> Ctio2LHZhtin2YXYrCDYqtiv2LHZitio2Yog2YHZigrYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2YXYsdin<br /> 2KzYudipINmI2KrZgtmK2YrZhSDYo9iv2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Yog2KjZitim<br /> 2Kkg2KfZhNiq2LTYutmK2YQg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqQrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDi<br /> gJMg2K/YqNmKIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAx<br /> OCDYp9mE2YkgMjIg2YXYp9ix2LMgMjAxOCDZhQoK2KjZh9iv2YEg2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZ<br /> iSDYqti32KjZitmC2KfYqiDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmB<br /> 2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSDZiNin2YTY<br /> qti52LHZgSDYudmE2Ykg2KPZhtmI2KfYuSDZiNij2YbZhdin2Lcg2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2KfZ<br /> hNiq2K/YsdmK2KjZitipINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYqtmD2YbZiNmE<br /> 2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINin2YTZhdi32YTZiNio2Kkg2YTZhNi52KfZhdmE<br /> 2YrZhtiMINmI2KPZiti22Kcg2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYo9mG2YjYp9i5INin2YTYr9mI<br /> 2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYp9mE2YXYqtmC2K/ZhdipINmI2YPYsNmE2YMg2K/Y<br /> sdin2LPYqSDYt9ix2YIg2YLZitin2LMg2KrYt9mI2LEg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYudin2YXZ<br /> hNmK2YYg2YXZhiDYp9mE2YbYp9it2YrYqSDYp9mE2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitipINmE2YTYudin<br /> 2YXZhNmK2YYg2YHZiiDYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkuCtmF2LPYqtmH<br /> 2K/ZgdmK2YYg2YHZiSDYsNmE2YMgOiAK74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2LnZhdmEINin2YTY<br /> rdmD2YjZhdmKINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZiNin2YTYrdmD2YUg2KfZhNmF2K3ZhNmK<br /> INmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqi4K74OYCSDZhdiv2YrYsdmIINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTY<br /> qNi02LHZitipINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI2KfZhNit<br /> 2YPZhSDYp9mE2YXYrdmE2YouCu+DmAkg2YXYrtiq2YTZgSDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqINmB2Yog<br /> 2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipINmI2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqi4K74OY<br /> Cdin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDZhdis2KfZhCDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF<br /> 2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmI2KfZhNiq2K/YsdmK<br /> 2Kgg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDZiNin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipLgrvg5gJ<br /> 2LDZiNmKINin2YTYp9mH2KrZhdin2YUg2KjZgti22KfZitinINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2KouCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG<br /> 2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbY<br /> pyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZ<br /> iNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i5<br /> 2YjYqSDZhNmH2YUg2LnZhNmF2KfZiyDYqNij2YYg2LHYs9mI2YUg2KfZhNin2LTYqtix2KfZgyAx<br /> MDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mJINmE2YTZgdix2K8uCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDY<br /> p9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2Lkg2YjYrdiv<br /> 2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK<br /> 2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAy<br /> MDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtMDAyMDIzNzgwMDY5MyDZgdin2YPY<br /> syAwMDIwMjM3ODAwNTczIC0wMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93aWRhQGdtYWlsLmNvbQoK2KrYqti0<br /> 2LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINio2KrZgtiv2YrZhSDZgdin2LnZhNmK2KfY<br /> qiDYtNmH2LHZhdin2LHYsyDZhNi52KfZhSAyMDE42YUg2YXZiNi22K0g2KjYp9mE2KzYr9mI2YQg<br /> 2KfZhNiq2KfZhNmKOgrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2YXYp9ix2LMg2YTYudin2YUgMjAx<br /> ONmFCtmFCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8J2KfZhNiq2KfYsdmK2K4J2KfYs9mFINin<br /> 2YTZhti02KfYtwoxCdin2YTZgtin2YfYsdipCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KfZhNmF2YfY<br /> p9ix2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KfZhNiz2YTZiNmD2YrYqSDZhNmE2LPZg9ix2KrY<br /> p9ix2YrYqSDYp9mE2YbYp9is2K3YqSAKMgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiSA42YXYp9ix<br /> 2LMgCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgdi52KfZhNipINmE2YTZhdi02KrYsdmK2KfYqiDZiNin<br /> 2YTZhdiu2KfYstmGIDrZhti42YUg2YjYqti32KjZitmC2KfYqiAKMwnYp9iz2LfZhtio2YjZhCAt<br /> INiq2LHZg9mK2KcJNCDYp9mE2YkgONmF2KfYsdizIAnYo9i12YjZhCDZiNmC2YjYp9i52K8g2KfZ<br /> hNil2KrZitmD2YrYqiDZiNin2YTYqNix2KrZiNmD2YjZhCDZiNij2KvYsdmH2YXYpyDYudmE2Ykg<br /> 2KfZhNiz2YTZiNmDINin2YTYpdis2KrZhdin2LnZiSDZiNiz2YTZiNmDINin2YTYudmF2YQgCjQJ<br /> 2KfYs9i32YbYqNmI2YQgLSDYqtix2YPZitinCTQg2KfZhNmJIDjZhdin2LHYsyAJ2KXYr9in2LHY<br /> qSDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KXYudiv2KfYryDYs9mE2YUg2KfZhNix2YjY<br /> p9iq2Kgg2KjYo9iz2KrYrtiv2KfZhSDYp9mE2K3Yp9iz2Kgg2KfZhNii2YTZiSAKNQnYp9mE2YLY<br /> p9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSDZhdin2LHYsyAJ2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3<br /> INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipIAo2Cdin2YTZgtin2YfY<br /> sdipCTEx2KfZhNmJIDE1INmF2KfYsdizIAnYtdmK2KfYutipINin2YTZhti42YUg2YjYp9mE2YTZ<br /> iNin2KbYrSDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin2YTYpdiv2KfY<br /> sdmK2KkgCjcJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTHYp9mE2YkgMjAg2YXYp9ix2LMJ2KrZg9mG2YjZhNmI<br /> 2KzZitinINin2YTZgdmH2LHYs9ipINmI2KfZhNij2LHYtNmB2Kkg2YjYrdmB2Lgg2YjYqtin2YXZ<br /> itmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2KcgCjgJ2KfYs9i32YbYqNmI<br /> 2YQJMTHYp9mE2YkgMTUg2YXYp9ix2LMJ2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9mB2YLYp9iqINin2YTZ<br /> htmC2K/ZitipINmI2KfYudiv2KfYryDYp9mE2YXZiNin2LLZhtin2Kog2KfZhNiq2YLYr9mK2LHZ<br /> itipIAo5Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnYp9mE2KXYs9iq2LHY<br /> p9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZhNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXY<br /> qSDZiNmB2YYg2KfZhNmF2LHYp9iz2YUg2YjYp9mE2KjYsdiq2YjZg9mI2YQgCjEwCdin2YTZgtin<br /> 2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZhdin2LHYswnYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2YXYsdin2KzY<br /> udipINmI2KrZgtmK2YrZhSDYo9iv2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Ykg2KjZitim2Kkg<br /> 2KfZhNiq2LTYutmK2YQg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSAKMTEJ2K/YqNmJIAkxOCDYp9mE<br /> 2YkgMjIg2YXYp9ix2LMJ2YXZh9in2LHYp9iqINij2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi12LHYp9i52KfYqiDZ<br /> iNin2YTYrtmE2KfZgdin2Kog2YjYp9mE2YbYstin2LnYp9iqINmI2LbYutmI2Lcg2KfZhNi52YXZ<br /> hCAKMTIJ2K/YqNmJIAkyNSDYp9mE2YkgMjnZhdin2LHYswnZgtmK2KfYr9ipINmI2KrYt9mI2YrY<br /> sSDZgdix2YIg2KfZhNiq2YXZitiyINin2YTZiNi42YrZgdmJINmI2KfZhNmI2LXZiNmEINin2YTZ<br /> iSDYp9mE2KXYqNiv2KfYuSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiSAKMTMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjUg2KfZ<br /> hNmJIDI52YXYp9ix2LMJ2KfZhNmG2YjYp9it2Ykg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YHZiSDYpdiv2KfY<br /> sdin2Kog2LTYptmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDigJMg2LHZiNin2KrYqCDZiNmF2LLYp9mK<br /> 2KcgCjE0Cdin2YTZgtin2YfYsdipCTI1LzMg2KfZhNmJIDMvNAnYp9i52K/Yp9ivINmI2KrYp9mH<br /> 2YrZhCDYp9mE2YLYp9iv2Kkg2YjYp9mE2YXYr9mK2LHZitmGIAoxNQnYr9io2YkJMjUg2KfZhNmJ<br /> IDI52YXYp9ix2LMJ2KfZhNil2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Ykg2KfZhNiq<br /> 2YbYuNmK2YUg2YjYqtio2LPZiti3INin2YTYpdis2LHYp9ih2KfYqiAKMTYJ2K/YqNmJCTI1INin<br /> 2YTZiSAyOdmF2KfYsdizCdin2YTYpdiv2KfYsdipINmI2KfZhNix2YLYp9io2Kkg2KfZhNmC2KfZ<br /> htmI2YrZhtipINi52YTZiSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtdin2KogCtmE2YTY<br /> qtmI2KfYtdmEINmI2KfZhNin2LPYqtmB2LPYp9ixINmI2YXYudix2YHZhyDYp9mE2YXYrdiq2YjZ<br /> iSDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YrYsdis2Ykg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2KjZgNmA2YDZgNmAICAg2YjY<br /> rdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF<br /> 2YQK2KMgLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEIC8g2YjYp9iq2LM6IDAw<br /> MjAxMDIzOTkwOTAxCtio2LHZitivINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiBIcmhvd2lkYUBnbWFp<br /> bC5jb20gICAg2KfZhNmF2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmKOiB3d3cuYWhhZGhyLm9y<br /> ZwoKCgoJCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links