Utenti collegati: 17 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: bilo4585452@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di bilo4585452@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYrtin2YXYsyAo2KrZg9mG2YjZhA==?= =?UTF-8?B?2YjYrNmK2Kcg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqKdin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitip?= =?UTF-8?B?IC1TbWFydCBD
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 16/01/2018
Ora: 11:17:40
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYudin2YTYpdiq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiSDZhNmF2KTY<br /> s9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrYqti52YLYr9in2YTZhdik2KrZ<br /> hdixINin2YTYudix2KjZiSDYp9mE2K7Yp9mF2LMKKNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYpdiv2KfY<br /> sdipINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kop2KfZhNmF2K/ZhiDYp9mE2LDZg9mK2KkgLVNtYXJ0IENpdGll<br /> cwrZhdmC2LEg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2KjZiNix2KrYs9mI2K/Yp9mGIOKAkyDYrNmF2YfZ<br /> iNix2YrYqSDYp9mE2LPZiNiv2KfZhtmF2K/YqSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDZhdmGIDgg2KfZ<br /> hNmJIDExINin2KjYsdmK2YQgMjAxONmFCgrZhdmC2K/ZhdipCtmK2LnYqtmF2K8g2KjZhtin2KEg<br /> 2YXYs9iq2YLYqNmEINin2YTYr9mI2YQg2KfZhNin2YYg2LnZhNmJINin2YXYsdmK2YYg2YrYqti5<br /> 2YTZgtin2YYg2KjYp9mE2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNiw2YPZiiDZhNiq2YPZhtmI2YTZiNis<br /> 2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KjYrNin2YbYqCDYp9mE2K3Zgdin2Lgg2LnZhNmJINin<br /> 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYt9io2YrYudmK2Kkg2YjYqNin2YTYqtin2YTZiiDYttmF2KfZhiDY<br /> rNmI2K/ZhyDYp9mE2KjZitim2Kkg2YjYqtit2LPZitmGINin2YLYqti12KfYryDYp9mE2K/ZiNmE<br /> 2Kkg2KjYtNmD2YQg2YXYs9iq2YXYsSDZiNmE2Kcg2YrZhdmD2YYg2YTYsNmE2YMg2KPZhiDZitiq<br /> 2YUg2KfZhNinINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2YXYtNin2LHZg9mHINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YjY<br /> p9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINin2YTYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kkg2YjYp9mE2LPZitin2LPYp9iq<br /> INin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YbZgdiq2K3YqS4K2YTYqtit2YLZitmCINmH2LDZhyDY<br /> p9mE2KPZh9iv2KfZgSDYqtiz2LnZiSDYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTYr9mI2YQg2YHZiiDYo9mI<br /> 2LHZiNio2Kcg2YjYp9iz2YrYpyDYp9mE2Ykg2YXYpyDZiti52LHZgSDYqNin2YTZhdiv2YYg2KfZ<br /> hNiw2YPZitipIChzbWFydCBjaXRpZXMpINmI2KjYqNiz2KfYt9mHINmK2YXZg9mGINin2YTZgtmI<br /> 2YQg2KjYo9mGINin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipINij2Yog2KrYudio2YrYsSDYudmGINiq<br /> 2YHYudmK2YQg2LPZitin2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdiz2KrYr9in2YXYqSDY<br /> p9mE2Ykg2KzYp9mG2Kgg2KfZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmD2KvZgSDZhNiq2YPZhtmI<br /> 2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2KjZh9iv2YEg2K7ZhNmCINin2YLYqti12KfY<br /> ryDYrNmK2K8g2YjYqNmK2KbYqSDYsNmD2YrZhyDZiNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9is2KrZhdin2LnZ<br /> itmHINij2YPYq9ixINin2LHYqtio2KfYt9inINmI2KPZiti22Kcg2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KzZ<br /> itivINmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYt9io2YrYudmK2KnYmyDZiNio2YbYp9ihINio2YbZitmH<br /> INin2LPYp9iz2YrZhyDZhNinINmK2KrZhSDYpdmH2K/Yp9ix2YfYpyDZiNmK2LPYqtmB2KfYryDZ<br /> hdmG2YfYpyDYqNi02YPZhCDYr9in2KbZhSDZgdmKINi52YXZhNmK2Ycg2KfZhNiq2YbZhdmK2KnY<br /> myDYqNit2YrYqyDZhNinINmK2KrZhSDYp9mH2K/Yp9ixINmI2YLYqiDYo9mIINis2YfYryDYo9mI<br /> INmF2YjYp9ix2K8g2KrYrdiqINij2Yog2LTZg9mEINmF2YYg2KfZhNin2LTZg9in2YQgCtmI2YTY<br /> udmEINmF2YYg2YbYp9mB2YTYqSDYp9mE2YLZiNmEINil2YYg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNij<br /> 2YjYsdmI2KjZiiDZitiz2LnZiSDZhNio2YbYp9ihINiz2KjYudmI2YYg2YXYr9mK2YbZhyDYsNmD<br /> 2YrZhyDYp9i52KrYqNin2LHYpyDZhdmGINi52KfZhSAyMDA3INio2KzYp9mG2Kgg2YXYtNix2YjY<br /> udin2Kog2YXYqtmG2KfYq9ix2Kkg2YHZiiDZg9mI2LHZitinINmI2KfZhNin2YXYp9ix2KfYqiDY<br /> p9mE2YXYqtit2K/YqSDZiNio2LHZiti32KfZhtmK2Kcg2YjYp9mF2LHZitmD2KfYmyDZiNi52YTZ<br /> iSDYsNmE2YMg2YrZhdmD2YYg2YTZhNmF2KTYqtmF2LEg2KPZhiDZitmC2K/ZhSDYtdmI2LHZhyDY<br /> p9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZgdmKINin2YTYudin2YTZhSDYrtmE2KfZhCDYp9mE2LPZ<br /> htmI2KfYqiDYp9mE2LnYtNix2YrZhiDYp9mE2YLYp9iv2YXYqSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2KfZhNi5<br /> 2K/ZitivINmF2YYg2KfZhNiz2YrZhtin2LHZitmI2YfYp9iqINin2YTZhdiq2LnZhNmC2Kkg2KjY<br /> sNmE2YMuCtmD2YXYpyDZitmH2K/ZgSDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYpdmE2YkgOiAgCu+DvAnYp9mE<br /> 2KrYudix2YEg2LnZhNmJINi32KjZiti52Kkg2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZ<br /> hdipINmB2Yog2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZhdit2YTZitin2Kog2YjYp9mE2LnZhNin<br /> 2YLYqSDZhdi5INin2YTYrNin2YXYudin2Kog2KfZhNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYqSAK74O8CdmF<br /> 2YHYp9mH2YrZhSDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZiNi52YTYp9mC2KrZh9inINio2KfZ<br /> hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiv2KfZhdipLgrvg7wJ2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDZ<br /> hdi02LHZiNi52KfYqiDYp9mE2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDZgdmKINin2YTYudin2YTZhS4K<br /> 74O8Cdin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Ykg2K/ZiNixINin2YTYqNmE2K/Zitin2Kog2YHZiiDYtdmG<br /> 2KfYudipINin2YTZhdiz2KrZgtio2YQg2KfZhNin2KzYqtmF2KfYudmKINmI2KfZhNio2YrYptmK<br /> INmE2YTYr9mI2YTYqS4K74O8CdmF2YbYp9mC2LTYqSDYr9mI2LEg2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZ<br /> gdmKINio2YbYp9ihINin2YTZhdiv2YYg2KfZhNiw2YPZitipINmI2KfZhNio2YbZitipINin2YTY<br /> o9iz2KfYs9mK2Kkg2KfZhNmF2KvYp9mE2YrYqS4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZ<br /> gwrvg5gJ2YLZitin2K/Yp9iqINmF2KzYp9mE2LMg2KfZhNmI2LLYsdin2KEg2YjYp9mE2YXYs9im<br /> 2YjZhNmK2YYg2LnZhiDYsdiz2YUg2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipLiAK<br /> 74OYCdmC2YrYp9iv2KfYqiDZiNiy2LHYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitip<br /> INmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrdin2YHYuNin<br /> 2KouCu+DmAnYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmC2YrYp9iv2YrY<br /> qSDZgdmKINin2YTZiNiy2LHYp9iqINin2YTZhdi02LHZgdipINi52YTZiSDZhdik2LPYs9in2Kog<br /> 2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2Kkg2YjYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqLgrvg5gJ2KfZ<br /> hNi52KfZhdmE2YjZhiDZgdmKINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTZhdit2YTZitipINmI2KfZhNio<br /> 2YTYr9mK2KfYqiDZiNin2YTZhdit2KfZgdi42KfYqiDZiNin2YTZiNmE2KfZitin2KouCu+DmAnZ<br /> hdmF2KvZhNmK2YYg2LnZhiDZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2K/ZhtmK<br /> INin2YTZhdi52YbZitmK2YYg2KjYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3Z<br /> hNmK2KfYqi4K74OYCdij2LnYttin2KEg2YfZitim2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2LMg2YHZiiDYp9mE<br /> 2KzYp9mF2LnYp9iqINmI2KfZhNmF2LnYp9mH2K8g2KfZhNi52YTZitinINmI2LfZhNio2Kkg2KfZ<br /> hNiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2LDZiNmKINin2YTYudmE2KfZgtipINio2KfZhNil<br /> 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K3ZhNmK2KkuCtmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2KjZgNmA2YDZgNij2YjY<br /> sdin2YIg2LnZhNmF2YrYqSDZgdmKINin2YTZhdmA2YDYpNiq2YXYsToKMS4J2KfZhNin2YTYqtiy<br /> 2KfZhSDYqNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDYp9mE2YXY<br /> qti52KfYsdmBINi52YTZitmH2Kcg2K/ZiNmE2YrYpyDZhdmGINmG2KfYrdmK2Kkg2YXYtNmD2YTY<br /> qSDYp9mE2K/Ysdin2LPYqSDZiNij2LPYptmE2KrZh9inINmI2KfZhNmF2YbZh9isINmI2KfZhNi5<br /> 2YrZhtipINmI2KfZhNiv2LHYp9iz2KfYqiDYp9mE2LPYp9io2YLYqSDZiNin2YTYr9ix2KfYs9ip<br /> INin2YTYqti32KjZitmC2YrYqSDZiNmG2KrYp9im2KzZh9inINmI2KrZiNi12YrYp9iq2YfYpyDZ<br /> iNmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNmF2LHYp9is2Lkg2YjZgdmC2Kcg2YTZhNi32LHZitmC2Kkg2KfZhNmF<br /> 2KrYqNi52Kkg2YHZiiDYrNmF2LnZitipINi52YTZhSDYp9mE2YbZgdizINin2YTYo9mF2LHZitmD<br /> 2YrYqSBBUEEuCjIuCdmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNi52YbYp9mI2YrZhiDYrti3INiz2YXZitmDIFNp<br /> bXBsaWZpZWQgQXJhYmljINio2YbYtyAxNtmI2YPYqtin2KjYqSDYp9mE2YXYqtmGINio2YbZgdiz<br /> INmG2YjYuSDYp9mE2K7YtyDYudmE2Ykg2KPZhiDZitmD2YjZhiDYrdis2YUg2KfZhNiu2LcgMTQK<br /> My4J2YrZg9iq2Kgg2YXZhNiu2LUg2YTZhNmI2LHZgtipINio2LnYryDYp9mE2LnZhtmI2KfZhiDZ<br /> hdio2KfYtNix2KkuCtmD2YDZgNmA2YDZitmB2YrYqSDYp9mE2YDZgNiq2LPYrNmK2YQg2YjYp9mE<br /> 2YXZgNmA2LTYp9ix2YPZgNmA2Kk6Ctin2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY<br /> qSDYp9mE2LHYs9mF2Yog2LnZhNmJINmB2KfZg9izINix2YLZhSAoMDAyMDIzNzgwMDU3Mykg2KPZ<br /> iCAoMDAyMDIzNTg2NjMyMykK2YrYqtmFINiz2K/Yp9ivINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin<br /> 2YMg2KPZiNmEINmK2YjZhSDZhdmGINij2YrYp9mFINin2YTYqtiv2LHZitioINin2Ygg2YrYqtmF<br /> INiq2K3ZiNmK2YTZh9inINi52YTZiSDYp9mE2K3Ys9in2Kgg2KfZhNio2YbZg9mKINmE2YTYr9in<br /> 2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAo2KfZhNio<br /> 2YbZgyDYp9mE2KrYrNin2LHZiiDYp9mE2K/ZiNmE2YogQ0lCIOKAkyDZgdix2Lkg2KfZhNmH2LHZ<br /> hSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipKS4K2K3Ys9in2KgvINin<br /> 2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqS4K<br /> 2LHZgtmFINin2YTYrdiz2KfYqCAoMTAyNTAzMTA2MSkgCQlTd2lmdCBjb2RlOiBDSUJFRUdDWDEw<br /> MgrYsdiz2YDZgNmA2YDZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YM6INmK2KjZhNi6INix2LPZiNmFINin<br /> 2YTYp9i02KrYsdin2YMg2YHZiiDZiNix2LTYqSDYp9mE2LnZhdmEIDEwMDAgJCDYr9mI2YTYp9ix<br /> INij2YXYsdmK2YPZiiDYo9mIINmF2Kcg2YrYudin2K/ZhNmH2KcuCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg<br /> 2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5INmG2KfY<br /> ptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv2LHZitioCtin2YTYp9iz2KrYp9iw2YcvINiz2KfYsdipINi5<br /> 2KjYryDYp9mE2KzZiNin2K8K2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CjAwMjAyMzc4MDA1ODMg<br /> LSAwMDIwMjM3ODAwNjkzINmH2YDYp9iq2YE6CjAwMjAyMzU4NjYzMjMgLSAwMDIwMjM3ODAwNTcz<br /> INmB2KfZg9izOgrYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yo6IApTYXJhZ3dhZGlA<br /> QWhhZEhyLm9yZwpzYXJhZ3dhZGlAZ21haWwuY29tCtin2YTZhdmI2YLYuSDYp9mE2KXZhNmD2KrY<br /> sdmI2YbZijogCnd3dy5BaGFkSHIub3JnIAoKCgoKCgoKCgoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links