Utenti collegati: 32 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2YkgINin2YTYo9iv2KfYsdipIA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNij2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZgdmJINin2LnZhdin2YQg2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg?= =?UTF-8?B?2KfZhNiq2YbZ
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 07/11/2017
Ora: 11:41:01
Nascondi headers
 
  Path: mynewsgate.net!peer03.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!Xbb.tags.giganews.com!border1.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!l196no324720itl.0!news-out.google.com!x87ni580ita.0!nntp.google.com!l196no324715itl.0!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
X-Received: by 10.36.76.8 with SMTP id a8mr9204344itb.37.1510051261380; Tue, 07 Nov 2017 02:41:01 -0800 (PST)
X-Received: by 10.157.85.8 with SMTP id l8mr689829oth.7.1510051261282; Tue, 07 Nov 2017 02:41:01 -0800 (PST)
Newsgroups: it.cultura.fantascienza
Date: Tue, 7 Nov 2017 02:41:01 -0800 (PST)
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=41.38.159.118; posting-account=NMizcQoAAADTHXxlOfa6Dzjj4A4kc9qx
NNTP-Posting-Host: 41.38.159.118
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <6a256ebd-2a76-4700-8327-094d46f3f199@googlegroups.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2YkgINin2YTYo9iv2KfYsdipIA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNij2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZgdmJINin2LnZhdin2YQg2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg?= =?UTF-8?B?2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipICDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA3INin2YTZiSAxMSAg?= =?UTF-8?B?2YrZhtin2YrYsSAyMDE42YUgICDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdix?= =?UTF-8?B?INin2YTYudix2KjZitip?=
From: =?UTF-8?B?2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8=?= <almohnady@gmail.com>
Injection-Date: Tue, 07 Nov 2017 10:41:01 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Bytes: 5325
Lines: 49
X-Received-Bytes: 5376
X-Received-Body-CRC: 3639544439

2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQog2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIArYqti52YDZgNmC2YDZgNmA<br /> 2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2K8K2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDY<br /> p9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2YkgCtin2YTYo9iv2KfYsdipINin2YTYo9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg<br /> 2YHZiSDYp9i52YXYp9mEINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSAK<br /> 2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgNyDYp9mE2YkgMTEgINmK2YbYp9mK2LEgMjAxONmF<br /> ICAK2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrY<br /> qSAKCtio2YfYr9mBIDogINil2LfZhNin2Lkg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINi52YTZiSDYp9mE<br /> 2KPYs9izINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmE2KXYr9in2LHYqSDZhdmD2KfYqtioINin2YTZhdiz2KrZ<br /> gtio2YQg2KjZgdin2LnZhNmK2Kkg2Ygg2KrZiNi22YrYrSDYo9mH2YXZitipINin2YTYr9mI2LEg<br /> 2KfZhNmF2K3ZiNix2Yog2YTZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSDZhdmG<br /> INiu2YTYp9mEINiq2YbZhdmK2Kkg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYpdiq2LXYp9mE2KfYqiDZhdi5<br /> INin2YTYqtix2YPZitiyINi52YTZiSDYp9mE2YXYsdin2LPZhNin2Kog2KrZgtiv2YrZhSDYtNix<br /> 2K3Yp9mLINi02KfZhdmE2KfZiyDZiNin2YHZitin2Ysg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINi52YYg<br /> 2KfZhNil2LnYr9in2K/Yp9iqINmE2YTZhdik2KrZhdix2KfYqiDZiNil2K/Yp9ix2Kkg2LnZhdmE<br /> 2YrYqSDYp9mG2LnZgtin2K/Zh9in2Iwg2KrYr9ix2YrYqCDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2LnZ<br /> hNmJINiq2YLZhtmK2KfYqiDYp9mE2K3Yp9iz2YjYqCDZiNij2LPYqtiu2K/Yp9mF2YfYpyDZhNiq<br /> 2LPZh9mK2YQg2KfZhNmC2YrYp9mFINio2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2YXZg9in2KrYqCDZiNiz2LHY<br /> udipINil2YbYrNin2LLZh9in2Iwg2KXZhNmF2KfZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YYg2KjYrdmB<br /> 2Lgg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2LPYsdi52Kkg2KfYs9iq2LHYrNin2LnZh9inLiDZg9in<br /> 2YYg2KXZhti52YLYp9ivINmH2LDYpyDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisINmI2KfZhNiw2Yog2YrYudix<br /> 2LYg2YHZiiDYpdi32KfYsdipINin2YTYudin2YUg2KXZhNmJIDog2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ<br /> hNmB2LnYp9mR2YTYqSDZhNmF2YPYp9iq2Kgg2KfZhNmF2LPYqtmC2KjZhNiMINin2YTYqtmI2KzZ<br /> itmHINin2YTZhdiz2KrZhdixINmI2KfZhNil2LHYtNin2K8g2YTYqti32KjZitmCINin2YTYo9mG<br /> 2LjZhdipINmI2KfZhNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2YXYrtiq2YTZgdipINin2YTYqtmKINiq2LbY<br /> udmH2Kcg2KfZhNil2K/Yp9ix2KnYjCDYqtit2K/ZitivINin2YTYpdit2KrZitin2KzYp9iqINin<br /> 2YTYsdim2YrYs9mK2Kkg2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2YrZh9inINij2YbYtNi32Kkg<br /> 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YPYqtio2YrYqdiMINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin<br /> 2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYr9mI2LHZh9inINin2YTZhdit2YjYsdmK2Iwg2YXZh9mF2KfYqiDZ<br /> iNmI2KfYrNio2KfYqiDZiNmI2LjYp9im2YEg2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2KnYjCDYp9mE2KrY<br /> t9mI2YrYsSDYp9mE2LDYp9iq2YrYjCDYp9mE2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2LDYp9iq2YrYjCDZg9i0<br /> 2YEg2YjYqtit2K/ZitivINmG2YLYp9i3INin2YTZgtmI2Kkg2YjYp9mE2LbYudmB2Iwg2KfZhNiq<br /> 2YLZhtmK2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YPYp9iq2KjY<br /> jCDZiNiz2KfYptmEINin2YTYpdiq2LXYp9mE2KfYqiDZiNi52YjYp9mF2YQg2YbYrNin2K0g2YjZ<br /> hdi52YjZgtin2Kog2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KXYqti12KfZhC4uLi4uLiAK2YXYs9iq2YfYr9mB<br /> 2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6IArZhdmI2LjZgdmIINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINiMINmF<br /> 2K/Ysdin2KEg2KfZhNmF2YPYp9iq2Kgg2Iwg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhiDYp9mE2YXZhtin2Lcg<br /> 2KjZh9mFINmF2LPYp9i52K/YqSDZg9io2KfYsSDYp9mE2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg<br /> 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2Iwg2KzZhdmK2Lkg2YXZiNi42YHZiSDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrY<br /> qSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2KkuCtmI2KjZh9iw2Kkg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnY<br /> r9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io<br /> 2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXY<br /> rCDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitipINin2YTY<br /> r9i52YjYqSDZhNmH2YUgIC4gCgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZ<br /> itmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDY<br /> p9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArYoy8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI<br /> 2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq<br /> 2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyAt<br /> IDAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCgoKCgo=
 

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links