Utenti collegati: 7 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: bilo4585452@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di bilo4585452@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZig==?= =?UTF-8?B?INin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEg2YHZiiDYp9mE2YHYqtix2Ycg2YXZhjogMTTYp9mE2Ykg?= =?UTF-8?B?MTjZitmG2KfZ
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 23/12/2017
Ora: 08:56:34
Mostra headers
 
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ<br /> hywsLCAK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitip<br /> INin2YTYp9iv2KfYsdmK2KkK2KjYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPZhyDZgdmKOgpN<br /> aW5pIE1CQSBpbiBTdHJhdGVnaWMgUGxhbm5pbmcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK<br /> 2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEK2YjYp9mE<br /> 2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrY<br /> p9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF2LHZitmD2YrYqQrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti5<br /> 2YLYp9ivIDog2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCT2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXZiNi52K8g2KfZhNin<br /> 2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgMTTYp9mE2YkxONmK2YbYp9mK2LEyMDE4INmFCtio2YfYr9mBIDog<br /> 2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2KPYs9in2YTZitioINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZ<br /> hNi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/ZhdipINmB2Ykg2LnZhdmE<br /> 2YrYqSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJ2Iwg2KrZhtmF2YrYqSDY<br /> p9mE2YXZh9in2LHYp9iqINmB2Ykg2YXZhdin2LHYs9ipINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit<br /> 2K/Zitir2Kkg2YTYqtit2YLZitmCINin2YTZg9mB2KfYodipINmI2KfZhNmB2LnYp9mE2YrYqSDZ<br /> gdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YTZhNmF<br /> 2YbYuNmF2KnYjCDZhdiz2KfYudiv2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2LnZhNmJINiq2LfYqNmK2YIg<br /> 2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KrZh9inINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2YHYp9i52YTZitiq2YfYpyDZ<br /> gdmJINiq2LHYrNmF2Kkg2KfZhNiu2LfYtyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2LnYqNix<br /> INmF2KzZhdmI2LnYqSDYp9mE2KPZh9iv2KfZgSDYp9mE2KrYtNi62YrZhNmK2Kkg2KfZhNmC2KfY<br /> qNmE2Kkg2YTZhNmC2YrYp9izINmI2KfZhNiq2Ykg2KrYrdmD2YUg2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2K/Y<br /> p9ix2Kkg2YjYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDYo9iv2KfYptmH2KfYjCDZiti52YLYryDZh9iw2Kcg2KfZ<br /> hNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXZh9mG2Yog2YTZiti52LHYtiDZgdmKINin2LfYp9ix2Ycg2KfZ<br /> hNi52KfZhSDYp9mE2Ykg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin<br /> 2KrZitis2YnYjCDYpdi52K/Yp9ivINin2YTYrti32Kkg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip<br /> 2Iwg2YLZitin2LMg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdiq2YjYp9iy2YYg2YjZgdmC2Kcg2YTZhNmF<br /> 2YbYuNmI2LEg2KfZhNmF2LnYp9i12LHYjCDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE<br /> 2KXYr9in2LHZitipINmI2KPYs9in2YTZitioINiq2K3ZhNmK2YTZh9inINmI2KrZgtmK2YrZhdmH<br /> 2KfYjCDYqti32YjZitixINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KXZgtiq2LXYp9iv2Ykg2YjYp9mE2YXY<br /> pNiz2LPZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTYrdmD<br /> 2YjZhdmJ2Iwg2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Ykg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg<br /> 2K/ZiNixINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZgdmJINiq2K3Ys9mK2YYg<br /> 2KzZiNiv2Kkg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2KPYs9in2YTZitioINin2YTY<br /> sdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYqdiMINin<br /> 2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ih<br /> 2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNmF2LHYp9mC2KjYqSDYp9mE2KXZhtiq2KfYrCDZgdmJINi22YjYoSDY<br /> p9mE2YXYudin2YrZitixINmI2KfZhNmF2KrYutmK2LHYp9iqINin2YTYudin2YTZhdmK2KkuCtmF<br /> 2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YMgOtmI2YPZhNin2KEg2KfZhNmI2LLYp9ix2KfYqiDZ<br /> iNix2KTZiNiz2KfYoSDZhdis2KfZhNizINin2YTYpdiv2KfYsdipINmI2YXYr9mK2LHZiCDYp9mE<br /> 2LnZhdmI2YUg2YjZhdiv2YrYsdmIINil2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTY<br /> qti32YjZitixINmI2KfZhNmF2KrYp9io2LnYqSDZiNin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTYtNi62YQg<br /> 2KrZhNmDINin2YTZiNi42KfYptmBINmI2YPZhCDYsNin2Kog2KfZhNi12YTYqS4K2YjYqNmH2LDZ<br /> hyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix<br /> 2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio<br /> 2YXZgNmA2YjYttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF<br /> 2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin<br /> 2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXY<br /> sdmK2YPZidmE2YTZgdix2K8uCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK<br /> 2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/ZitixINin2YTYqtiv<br /> 2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI2KfZhOKAkyDZiNin<br /> 2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDExMTI2OTQ2MDgK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKAkyAw<br /> MDIwMjM3ODAwNTgzCtmB2KfZg9izIDogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwrY<br /> p9mE2KfZitmF2YrZhCAKU2FyYUd3YWRpQEdtYWlsLkNvbQpTYXJhR3dhZGlAQWhhZEhyLm9yZwoK<br /> CgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links