Utenti collegati: 31 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: bilo4585452@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di bilo4585452@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYudmE2YrZhSDZiNin2YTZhdmF?= =?UTF-8?B?2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTZhdiq2K3Yr9ip
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 18/12/2017
Ora: 13:16:10
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE<br /> 2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CijZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqti52YTZ<br /> itmFICkgCk1hc3RlciBvZiBFZHVjYXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24KINmI2KfZhNmF2YXZhtmI<br /> 2K0g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE<br /> 2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYg<br /> MTQg2KfZhNmJIDI1INmK2YbYp9mK2LEgMjAxONmFIArZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv<br /> IDogKNin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYo9iz2LfZhtio2YjZhCApCtin2LnYqtix2KfZgdin2Ysg<br /> 2KjZhdmI2KfYrNmH2Kkg2KfZhNmI2KfZgti5INmI2YfZiCDYo9mGINin2YTZiNi22Lkg2KfZhNi5<br /> 2KfZhSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDZgdmKINin2YTYutin2YTYqCDZitiq2LPZhSDYqNin2YTYqtmI<br /> 2KfYtti5INmF2YLYp9ix2YbYqSDYqNmF2Kcg2KrYrdmC2YLZhyDYr9mI2YTYp9mLINij2K7YsdmJ<br /> INmI2KPZhiDZhtiz2KjYqSDYp9mE2KPZhdmK2Kkg2YXYsdiq2YHYudipINmI2K7Yp9i12Kkg2KjZ<br /> itmGINin2YTYpdmG2KfYq9iMINmI2LrZitin2Kgg2KfZhNix2KTZitipINin2YTZg9in2YXZhNip<br /> INmE2YTZhtmH2YjYtiDYqNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrY<br /> udmE2YrZhdmK2KnYjCDZiNij2YrYttin2Ysg2KrYr9mG2Yog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNmF<br /> 2K7Ytdi12Kkg2YTYsNmE2YPYjCDZgdil2YbZhtinINmG2YfYr9mBINmB2Yog2YfYsNinINin2YTY<br /> qNix2YbYp9mF2Kwg2KXZhNmJINmF2KzYp9io2YfYqSDZh9iw2Ycg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfYqiDY<br /> qNiv2LnZhSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KrYsdio2YjZitipINmI2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZ<br /> itip2Iwg2LLZitin2K/YqSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KnY<br /> jCDYqti32YjZitixINin2YTZhtmF2YjYsNisINin2YTZgtmK2KfYr9mKINin2YTZhdi52KfYtdix<br /> 2Iwg2YHYttmE2KfZiyDYudmGINin2LPYqti02LHYp9mBINmE2LPZitin2LPYp9iqINmI2KjYsdin<br /> 2YXYrCDYrNin2K/YqSDZiNi32YXZiNit2Kkg2YXYs9iq2YHZitiv2YrZhiDZgdmK2YfYpyDYqNir<br /> 2YjYsdipINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYp9mE2KfYqti1<br /> 2KfZhNin2Kog2KfYs9iq2K3Zgtin2YLYp9mLINmE2YTYo9mE2YHZitipINin2YTYq9in2YTYq9ip<br /> LgoK2KfZhNmB2KbYp9iqINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHYqToKMSAtINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog<br /> 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YjYp9mE2YjYs9i32Ykg2YHZiiDZiNiy2KfY<br /> sdin2Kog2KfZhNiq2LHYqNmK2Kkg2YjYp9mE2KrYudmE2YrZhSDZiNin2YTYqti52YTZitmFINin<br /> 2YTYudin2YTZiiDZiNin2YTYqti52YTZitmFINin2YTYqtmC2YbZiiDZiNin2YTZhtmC2KfYqNin<br /> 2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitipINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjZhdik2LPYs9in2Kog2KfZ<br /> hNmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2K/ZhtmKINin2YTZhdmH2KrZhdipINio2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg<br /> 2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitmK2KkKIDIgLdij2LPYp9iq2LDYqSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iqINmI<br /> 2KfZhNio2KfYrdir2YrZhiDZgdmKINi02KbZiNmGINin2YTYqti52YTZitmFINmI2YPZhCDYsNmK<br /> INi12YTYqS4KMyAtINin2YTZhdi52YTZhdmK2YYg2YjYp9mE2YXYr9mK2LHZitmGLgo0IC0g2KfZ<br /> hNmI2YPZhNin2KEg2YjYp9mE2YXYtNix2YHZitmGINin2YTYqtix2KjZiNmK2YrZhiDZiNin2YTY<br /> pdiv2KfYsdmK2YrZhi4KNSAtINmF2YbYs9mC2Ygg2Ygg2YXYtNix2YHZiCDYp9mE2KzZiNiv2Kkg<br /> 2KfZhNi02KfZhdmE2KkKNiAtINis2YXZiti5INin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2K/Yp9iu2YQg2KfZ<br /> hNmF2K/Yp9ix2LMg2YjYp9mE2YXZhtin2LfZgiDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmK2Kkg2YjYp9mE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqti52YTZitmF2YrYqQo3IC0g2KfZhNix2KfYutio2YjZhiDZgdmKINin<br /> 2YTYqtit2YjZhCDYudmGINmF2LPYp9ix2YfZhSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNit2KfZhNmKINmI<br /> 2K/YrtmI2YQg2K3ZgtmEINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtix2KjZiNmK2KkKCtmI2KfZhNiv<br /> 2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LPYp9mH<br /> 2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin2LnZhNmK2KfY<br /> qiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZhNit2LbZiNix<br /> INmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix2YjZhiDZ<br /> hdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF2YbYrSDY<br /> p9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbYpyDZ<br /> gdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin2YHYsdin2K8g<br /> 2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4K2KrYo9mD2YrYryDYp9mE2YXYtNin<br /> 2LHZg9ipCtmK2KrZhSDYpdix2LPYp9mEINiu2LfYp9ioINin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2KfZhNix<br /> 2LPZhdmJINin2Ygg2KrYudio2KbYqSDYp9mE2YbZhdmI2LDYrCDYp9mE2YXYsdmB2YIg2YXZiNi2<br /> 2K0g2KjYqSDYo9iz2YXYp9ihINin2YTZhdix2LTYrdmK2YYg4oCTINmF2YbYp9i12KjZh9mFINin<br /> 2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgLSAg2KfYs9mFINin2YTZhti02KfYtyDigJMg2LfYsdmK2YLYqSDYs9iv<br /> 2KfYryDYsdiz2YjZhSDYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipICgg2YPYp9i0INin2YjZhCDYo9mK2KfZhSDY<br /> p9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mIINio2KrYrdmI2YrZhCDYqNmG2YPZiSDZgtio2YQg2KjYr9ihINin<br /> 2YTZhti02KfYtynZiNi12YjYsdipINmF2YYg2KrYsNmD2LHYqSDYp9mE2LfZitix2KfZhiDYudmE<br /> 2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDY<br /> o9mF2LHZitmD2Ykg2YTZhNmB2LHYrwrYudmE2Yog2YHYp9mD2LMg2LHZgtmFIDAwMjAyMzc4MDA1<br /> NzMg2KfZiDAwMjAyMzU4NjYzMjMg2KfZiNi52YTZiiAK2KjYsdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrY<br /> sdmI2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCgoKCgo=  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links