Utenti collegati: 26 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mirvat ibrahim  Mostra tutti i messaggi di mirvat ibrahim
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNil2KrYrNin2YfYp9iqINin2YTYrdiv2YrYq9ipINmB2Yog2KfZhNix2YLYp9io?= =?UTF-8?B?2Kkg2YjYp9mE2KrYr9mC2YrZgiDYp9mE2KXYr9in2LHZig==?=
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 20/09/2017
Ora: 15:49:21
Mostra headers
 
  IAkgCtin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin2YTYudix2KjZiiDZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix<br /> 2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2LkKTkNDIEVkdWNhdGlvbgog<br /> ICAgIEF3YXJkaW5nIEdyZWF0IEJyaXRpc2ggUXVhbGlmaWNhdGlvbnMK2LnYstmFINi52YTZiSDY<br /> udmC2K8K2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqQrYp9mE2KXYqtis2KfZh9in2Kog<br /> 2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YHZiiDYp9mE2LHZgtin2KjYqSDZiNin2YTYqtiv2YLZitmCINin2YTY<br /> pdiv2KfYsdmKCtmE2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDI5INin2YPYqtmI2KjYsSDigJMgMiDZhtmI2YHZ<br /> hdio2LEgMjAxN9mFCtiq2YjZhtizIC0g2KfZhNis2YXZh9mI2LHZitipINin2YTYqtmI2YbYs9mK<br /> 2KkK2KrZh9iv2YEg2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTZiiAgOgrigKIgICAgICAgINin2YTYqti52LHZ<br /> gSDYudmE2Yog2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2LHZgtin2KjYqSDZiNij2YfZhdmK2KrZh9inCuKAoiAg<br /> ICAgICAg2KrYt9io2YrZgiDYo9mG2YjYp9i5INmI2KPYr9mI2KfYqiDYp9mE2LHZgtin2KjYqQri<br /> gKIgICAgICAgINin2YTYqti52LHZgSDYudmE2Yog2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2YXYqtin2KjYudip<br /> INin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYo9mH2YXZitiq2YfYpwrigKIgICAgICAgINiv2LHYp9iz2Kkg<br /> 2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYqtmC2YrZitmFINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXYpNiz<br /> 2LPZii4K4oCiICAgICAgICDYp9mE2KrYudix2YEg2LnZhNmJINmB2LHYtSDYp9mE2KrZgdmI2YIg<br /> 2YHZiiDYp9mE2YXZhti42YXYp9iqINmI2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNiq2YXZitiyINin2YTZ<br /> hdik2LPYs9mKLgrigKIgICAgICAgINio2YrYp9mGINiv2YjYsSDYp9mE2YXYr9mK2LEg2YHZiiDY<br /> p9mE2LHZgtin2KjYqSDZiNin2YTYqtiv2YLZitmCINmI2KrZgtmI2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEg<br /> 2KfZhNmF2KTYs9iz2YouCuKAoiAgICAgICAg2KfZhNiq2LnYsdmR2YEg2LnZhNmJINin2YTYqtit<br /> 2K/ZkdmK2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtmI2KfYrNmHINin2YTZhdiv2YrYsSDZgdmKINio2YrYptip<br /> INin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYrNiv2YrYr9ipCuKAoiAgICAgICAg2KrYr9ix2YrYqCDYp9mE<br /> 2YXYtNin2LHZg9mK2YbYudmE2Ykg2YXYtdmB2YjZgdipINin2YTYo9mH2K/Yp9mBINmI2LfYsdmC<br /> INmC2YrYp9izINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEg2YjYt9ix2YIg2YXYsdin2YLYqNip<br /> INis2YjYr9ipINin2YTYudmF2YQg2YjYp9mE2KXYrNix2KfYodin2KouCuKAoiAgICAgICAg2KrZ<br /> htmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2LTYp9ix2YPZitmGINmB2Yog2KfYs9iq2K7Yr9in<br /> 2YUg2YXZhtmH2KzZitipINix2K/Yp9ixICgg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmF2KjZhtmJINi5<br /> 2YTZiiDYp9mE2YbYqtin2KbYrCkgINmD2KPYs9mE2YjYqCDZhNmE2KrYr9mC2YrZgiDZiNin2YTZ<br /> hdiq2KfYqNi52KkuCuKAoiAgICAgICAg2KjZhtin2KEg2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2YXYtNin2LHZ<br /> g9mK2YYg2YTZhNiq2LnYp9mF2YQg2YXYuSDYqNi32KfZgtipINin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2YXY<br /> qtmI2KfYstmGINmD2YXZhtmH2KzZitipINmE2YTYqtiv2YLZitmCINin2YTYpdiv2KfYsdmKCtix<br /> 2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgOiAxMjUwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtmK<br /> 2K3YtdmEINin2YTZhdi02KfYsdmDINmF2YLYp9io2YQg2LHYs9mFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMg<br /> 2LnZhNmJINin2YTYotiq2Yo6CuKAognYp9mE2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2YjYp9mE2KrZiNiv2YrY<br /> uSDZhdmGINmI2KfZhNmKINin2YTZhdi32KfYsS4K4oCiCSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB2Ykg<br /> 2KPYudmF2KfZhCDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipLgrigKIJINin2YTZhdin<br /> 2K/YqSDYp9mE2LnZhNmF2YrYqSDZhNmI2YLYp9im2Lkg2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZ<br /> itio2YrYqSDYudmE2YkgQ0QuIArigKIJINin2YTYrdmC2YrYqNipINin2YTYudmE2YXZitipINmE<br /> 2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2KkgLgrigKIJINio2YjZgdmK2Ycg2KfZhNmF2LTY<br /> sdmI2KjYp9iqINmI2KfZhNmF2KPZg9mI2YTYp9iqINiu2YTYp9mEINmB2KrYsdin2Kog2KfZhNin<br /> 2LPYqtix2KfYrdipINij2KvZhtin2KEg2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAu<br /> CtmE2YTYrdi12YDZgNmI2YQg2LnZhNmA2YDZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmA2YDZ<br /> hCDZiNin2KrZhdmA2YDYp9mFINil2KzZgNmA2LHYp9ih2KfYqiDYp9mE2KrYs9is2YDZgNmK2YDZ<br /> gNmEINio2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQK2KMvINmF2YrYsdmB2Kog2LTYp9mH2YrZhgrY<br /> rNmI2KfZhCYg2YjYp9iq2LM6IDAwMjAxMDA5MzA2MTExCtmH2KfYqtmBOiAgMDAyMDIzNTg2Njk2<br /> M+KAkzAwMjAyMzU4NjAyNjIgLTAwMjAyMzU4NjAyOTAK2YHYp9mD2LM6ICAwMDIwMjM1ODMwMjg1<br /> LSAwMDIwMjM1ODY2OTUzLTAwMjAyMzU4NDkzMTYKCQkJTWlydmF0QHVocmRhLm5ldAoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links