Utenti collegati: 33 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in?= =?UTF-8?B?2LHZitipINiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2LnZgtivINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K8=?= =?UTF-8?B?2LHZitio2Yog2KfY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 02/11/2017
Ora: 13:47:03
Nascondi headers
 
  Path: mynewsgate.net!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!k31no828911qta.1!news-out.google.com!r5ni1213qtc.1!nntp.google.com!k31no828906qta.1!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
X-Received: by 10.55.170.83 with SMTP id t80mr2398089qke.20.1509626823832; Thu, 02 Nov 2017 05:47:03 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.157.68.130 with SMTP id v2mr96715ote.9.1509626823741; Thu, 02 Nov 2017 05:47:03 -0700 (PDT)
Newsgroups: it.cultura.fantascienza
Date: Thu, 2 Nov 2017 05:47:03 -0700 (PDT)
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=41.32.173.179; posting-account=NMizcQoAAADTHXxlOfa6Dzjj4A4kc9qx
NNTP-Posting-Host: 41.32.173.179
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <514fb535-3b41-4162-b757-772b2a439605@googlegroups.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in?= =?UTF-8?B?2LHZitipINiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2LnZgtivINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K8=?= =?UTF-8?B?2LHZitio2Yog2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDZiNiz2YrYp9iz2KfYqiDYp9mE2KXYrdmE2Kc=?= =?UTF-8?B?2YQg2YjYqtmD2YjZitmGINin2YTYtdmBINin2YTYq9in2YbZiiDZhdmGINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kop?= =?UTF-8?B?ICkg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipIDog2YXZhiA3INin2YTZiSAxMSDZitmG2KfZitixIDIwMTgg?= =?UTF-8?B?2YUg2YXZg9in2YYg2KfZhNil2YbYudmC2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAk9mF2LXYsQ==?=
From: =?UTF-8?B?2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8=?= <almohnady@gmail.com>
Injection-Date: Thu, 02 Nov 2017 12:47:03 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 4696
X-Received-Body-CRC: 1764863138

2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQog2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2LnZgtivCtin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZigrYp9iz2KrYsdin2KrZ<br /> itis2YrYp9iqINmI2LPZitin2LPYp9iqINin2YTYpdit2YTYp9mEINmI2KrZg9mI2YrZhiDYp9mE<br /> 2LXZgSDYp9mE2KvYp9mG2Yog2YXZhiDYp9mE2YLZitin2K/Yp9iqKSApCtiu2YTYp9mEINin2YTZ<br /> gdiq2LHYqSA6INmF2YYgNyDYp9mE2YkgMTEg2YrZhtin2YrYsSAyMDE4INmFCtmF2YPYp9mGINin<br /> 2YTYpdmG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdix<br /> INin2YTYudix2KjZitipCtin2YTYo9mH2YDZgNmA2YDZgNmA2K/Yp9mBOgpvICAgICAg2KfZhNiq<br /> 2LnYsdmBINi52YTZiSDZhdmI2YLYuSDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZhtmK<br /> INmF2YbYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YTZhNmF2YbYuNmF<br /> 2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqS4KbyAgICAgINmC2YrYp9izINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2YPZ<br /> gdin2KHYp9iqINin2YTYrtin2LXYqSDYqNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE2LXZgdin2YTYq9in2YbZ<br /> ii4KbyAgICAgINmB2YfZhSDZiNiq2LfYqNmK2YIg2KfZhNmF2YbYp9mH2Kwg2YjYp9mE2KPYs9in<br /> 2YTZitioINin2YTYrtin2LXYqSDYqNil2LnYr9in2K/ZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YEg2KfZ<br /> hNir2KfZhtmKLgpvICAgICAg2KfZhNiq2K/YsdioINi52YTZiSDYpdi52K/Yp9ivINiu2LfYtyDY<br /> p9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2LDYp9iq2YrYqdmE2YLZitin2K/Yp9iqINin2YTYtdmBINin2YTY<br /> q9in2YbZii4KbyAgICAgINiq2LXZhdmK2YUg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiu2KfYtdipINio<br /> 2KXYudiv2KfYryDZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNi12YHYp9mE2KvYp9mG2YouCtin2YTZhdi02YDZ<br /> gNmA2YDYp9ix2YPZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmI2YY6Cm8gICAgICDYo9i52LbYp9ihINin2YTYpdiv<br /> 2KfYsdin2Kog2KfZhNi52YTZitinLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDY<br /> p9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KXYr9in2LHYp9iq<br /> INin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTZhdmG2KfYtdio2YLZitin2K/ZitipLgpvICAgICAg2YXYr9ix<br /> 2KfYoSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqS4KbyAgICAgINmF2K/Ysdin2KEg2KrY<br /> rti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin2YXZhNipLgpvICAgICAg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE<br /> 2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTYqti32YjZitix2KfZhNmI2LjZitmB2YouCgogCtio2LHYp9mF2Kwg<br /> 2KrYudmC2K8g2YHZiSDZhtmB2LMg2KfZhNi02YfYsQrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/ZiNmE<br /> 2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdij2LPZhSDYp9mE<br /> 2YbYtNinINi3CdmFCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ2YXZhiA3INin2YTZiSAxMSDZitmG2KfZ<br /> itixCdil2LnYr9in2K8g2KfZhNmF2LTYp9ix2YrYuSDZiNin2YTYrti32Lcg2YjYp9mE2YXZiNin<br /> 2LLZhtin2KoJMQoxNDAwCdiv2KjZiQnZhdmGIDcg2KfZhNmJIDExINmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNil<br /> 2K3Ytdin2KEg2YjYr9mI2LHZh9inINmB2Ykg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2YXYqtin2KjY<br /> udipINmI2KXYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqCTIKMTQwMAnYr9io2YkJ2YXZhiA3INin<br /> 2YTZiSAxMSDZitmG2KfZitixCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg<br /> 2YHZiSDYo9i52YXYp9mEINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqQkz<br /> CgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZ<br /> iNin2LXZhCDZhdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZ<br /> iNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mE<br /> L9mI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIC0g<br /> MDAyMDIzNzgwMDY5MwrZgdin2YPYsyAwMDIwMjM3ODAwNTczLSAwMDIwMjM1ODY2MzIzCkhyaG93<br /> aWRhQGdtYWlsLmNvbQogCgo=
 

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links