Utenti collegati: 23 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: bilo4585452@gmail.com  Mostra tutti i messaggi di bilo4585452@gmail.com
Titolo: =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix?= =?UTF-8?B?2YrYqdin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEg2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi5?= =?UTF-8?B?2Kkg2YXZitiy2YjY
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 13/12/2017
Ora: 13:52:18
Mostra headers
 
  2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ<br /> hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg<br /> 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6Ck1p<br /> bmkgTUJBIGluIEhSTQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin<br /> 2YTYqNi02LHZitip2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF<br /> 2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrY<br /> rdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtiv2KjZ<br /> iuKAk9in2YTZgtin2YfYsdipCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmGIDcg2KfZ<br /> hNmJIDE42YrZhtin2YrYsTIwMTgg2YUK2KjZh9iv2YEg2KrYsdiz2YrYriDZhdmB2YfZiNmFINij<br /> 2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Ycg2KfYtdmEINmF2YYg2KPYtdmI2YQg2KfZ<br /> hNmF2YbYuNmF2YfYjCDZiNmD2YrZgdmK2Kkg2KfYrtiq2YrYp9ixINi32LHZgiDYp9mE2KrYudin<br /> 2YXZhCDZhdi5INin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmHINio2YXYpyDZiti22YXZhiDZ<br /> gdi52KfZhNmK2KrZh9inINmI2KrYstmK2K8g2YXZhiDZgtiv2LHYqtmH2Kcg2LnZhNmJINiq2K3Z<br /> gtmK2YIg2KfZhNij2YfYr9in2YHYjCDZiNin2YTYudix2LYg2YTZhNmF2YHYp9mH2YrZhSDZiNin<br /> 2YTZhdi52KfYsdmBINin2YTYrdiv2YrYq9mHINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KXYr9in2LHZhyDYp9mE<br /> 2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINmI2KrYrdiv2YrYryDYp9mE2YLYr9in2LHYqiDY<br /> p9mE2YTYp9iy2YXZhyDZhNmE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INio2YrYptmHINin2YTZhdmG2LjZhdmH<br /> INin2YTZhdix2KrYqNi32Ycg2KjYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmD2KfZhiDYp9mG2LnZgtin<br /> 2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTYsNmKINmK2KrZhtin<br /> 2YjZhCDYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9it2KrZitin2KzYp9iqINmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g<br /> 2KfZhNio2LTYsdmK2YfYjCDYp9mE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTY<br /> qNi02LHZitmHINmI2KrYr9ix2YrYqNmH2Kcg2YjYqtit2YHZitiy2YfYpyDZiNiq2LHZgtmK2KrZ<br /> h9in2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNiq2YbZhdmK2Ycg2KfZhNmF2LPYp9ixINin2YTZiNi42YrZgdmJ<br /> INmE2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KXYr9in2LHZhyDYqtiv2LHZitioINmI<br /> 2KrZhtmF2YrZhyDZhdmH2KfYsdin2Kog2YXYr9mK2LHZiSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9in2YTY<br /> qNi02LHZitmH2Iwg2KfZhNij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2K3Yr9mK2KvZhyDZgdmJINiq2LfZiNmK<br /> 2LEg2YjYqNmG2KfYoSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KjYtNix2YrZh9iMINin2YTYp9iv2KfY<br /> sdmHINin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YrZhyDZhNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZ<br /> hyDZgdmJINi22YjYoSDZhdiq2LrZitix2KfYqiDYp9mE2LnZiNmE2YXZh9iMINin2YTYs9mK2KfY<br /> s9in2Kog2KfZhNi52KfZhdmHINmE2KXYr9in2LHZhyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix<br /> 2YrZh9iMINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrZhyDZ<br /> iNin2YTYo9iv2KfYoSDYp9mE2KjYtNix2YnYjCDYp9mE2KjYudivINin2YTYp9mC2KrYtdin2K/Z<br /> iSDZiNin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2YTYqtiz2YjZitmC2Ykg2YTYpdiv2LHYp9mHINin2YTZhdmA<br /> 2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmH2Iwg2KfYrtiq2YrYp9ixINin2YTZg9mB2KfYodin<br /> 2Kog2YXYr9iu2YQg2YTYrtmB2LYg2KrZg9mE2YHZhyDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINiz2YXYp9iq<br /> INmI2KrYrdiv2YrYp9iqINi52LXYsSDYp9mE2LnZiNmE2YXZhyDYudmE2Ykg2YbYuNin2YUg2KfZ<br /> hNij2LnZhdin2YQg2KfZhNis2K/Zii4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyA6INin<br /> 2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YHZiiDYp9mE2YLY<br /> t9in2LnZitmGINin2YTYrdmD2YjZhdmKINmI2KfZhNiu2KfYtSDZiNmF2KTYs9iz2KfYqtiMINin<br /> 2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv2YbZgNmA2YDZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ih<br /> INij2YLYs9in2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqdiMINmF<br /> 2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YbYjCDZhdiv2LHY<br /> p9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmK<br /> 2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYtNim2YjZhiDYp9mE<br /> 2KXYr9in2LHZitip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDZiNix2KTYs9in2KEg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YLZ<br /> iNmJINin2YTYudin2YXZhNip2Iwg2YXYr9ix2KfYoSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNiMINmF2K/Ysdin<br /> 2KEg2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz2KfYoSDYo9mC2LPYp9mFINmI2KPYrti12KfYptmK2Ygg<br /> 2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg2YjYqti32YjZitixINij2LPYp9mE2YrYqCDYp9mE2LnZhdmE2Iwg2KfZ<br /> hNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZhiDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZ<br /> hNio2LTYsdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi02YDZgNim2YjZ<br /> hiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2YouCtmI2KjZ<br /> h9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi0<br /> 2KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZ<br /> hiDYqNmF2YDZgNmI2LbZgNmI2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg<br /> 2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE<br /> 2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDY<br /> o9mF2LHZitmD2YnZhNmE2YHYsdivLgoKCgoKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZ<br /> hdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg2YXYr9mK2LEg<br /> 2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9ivCtis2YjYp9mE<br /> 4oCTINmI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in2KrZgSA6IDAwMjAyMzc4MDA2<br /> OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIwMjM1<br /> ODY2MzIzCtin2YTYp9mK2YXZitmEIApTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tClNhcmFHd2FkaUBBaGFk<br /> SHIub3JnCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi0<br /> 2LHZitip2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzY<br /> p9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg<br /> 2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOtiv2KjZiuKAk9in<br /> 2YTZgtin2YfYsdipCtmF2YjYudivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmGIDcg2KfZhNmJIDE4<br /> 2YrZhtin2YrYsTIwMTgg2YUKCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDZhdmH2YbZiiDZiti52YLYryDZgdmK<br /> INmG2YHYsyDYp9mE2LTZh9ixCtin2LPZhSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZ<br /> hNin2YbYudmC2KfYryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfY<br /> tNiq2LHYp9mDCtmF2YDZgNmA2YDYp9is2LPYqtmK2LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYudmE2YrZ<br /> hQkxNCDigJMgMjXZitmG2KfZitixCdin2YTZgtin2YfYsdipIC0g2KfYs9i32YbYqNmI2YQJMjkw<br /> MCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrZhdmA2YDZgNmA2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu<br /> 2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YoJMjHZitmG2KfZitixIC0x2YHYqNix2KfZitix<br /> Cdi02LHZhSDYp9mE2LTZitiuIC0g2K/YqNmKCTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK<br /> Cg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links