Utenti collegati: 27 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: بهاء محمد  Mostra tutti i messaggi di بهاء محمد
Titolo: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYqtiv2LnZiNmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYrw==?= =?UTF-8?B?2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSB72KXYudin2K/YqSDZh9mG2K/Ys9ipINin2YTZhdmI2Kc=?= =?UTF-8?B?2LHYryDYp9mE
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 16/10/2017
Ora: 13:55:11
Nascondi headers
 
  Path: mynewsgate.net!peer02.iad!feed-me.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!k70no2218272itk.0!news-out.google.com!194ni4461itf.0!nntp.google.com!k70no2218270itk.0!postnews.google.com!glegroupsg2000goo.googlegroups.com!not-for-mail
X-Received: by 10.36.121.142 with SMTP id z136mr403019itc.36.1508154913110; Mon, 16 Oct 2017 04:55:13 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.157.52.218 with SMTP id t26mr223674otd.10.1508154913089; Mon, 16 Oct 2017 04:55:13 -0700 (PDT)
Newsgroups: it.cultura.fantascienza
Date: Mon, 16 Oct 2017 04:55:11 -0700 (PDT)
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=41.38.159.118; posting-account=NMizcQoAAADTHXxlOfa6Dzjj4A4kc9qx
NNTP-Posting-Host: 41.38.159.118
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <3366092d-e918-455d-913f-64f4f07e0044@googlegroups.com>
Subject: =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYqtiv2LnZiNmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin2YTYrw==?= =?UTF-8?B?2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSB72KXYudin2K/YqSDZh9mG2K/Ys9ipINin2YTZhdmI2Kc=?= =?UTF-8?B?2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYqNit2LPYqCDYpdit2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdik2LPYs9ip?= =?UTF-8?B?IH0g2YXZg9in2YYg2KfZhNil2YbYudmC2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix?= =?UTF-8?B?2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYgMTcg2Kc=?= =?UTF-8?B?2YTZiSAyMSDYr9mK2LPZhdio2LEgIDIwMTfZhQ==?=
From: =?UTF-8?B?2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8=?= <almohnady@gmail.com>
Injection-Date: Mon, 16 Oct 2017 11:55:13 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Received-Bytes: 6342
X-Received-Body-CRC: 1627206976

2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE<br /> 2YXYtNin2LHZg9ipINmB2YoK2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSAKe9il2LnY<br /> p9iv2Kkg2YfZhtiv2LPYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYqNit2LPYqCDY<br /> pdit2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdik2LPYs9ipIH0K2YXZg9in2YYg2KfZhNil2YbYudmC2KfY<br /> ryA6INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK<br /> 2KkgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDE3INin2YTZiSAyMSDYr9mK2LPZhdio2LEg<br /> IDIwMTfZhSAKCtmK2YfYr9mBINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTZigrvgbYJ2KfZhNiq2LnYsdmK<br /> 2YEg2KjYp9mE2YXZgdin2YfZitmFINin2YTYo9iz2KfYs9mK2Kkg2YTYpdi52KfYr9ipINmH2YbY<br /> r9iz2Kkg2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINio2LTZg9mEINi52KfZhSDZ<br /> iNil2LnYp9iv2Kkg2YfZhtiv2LPYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYqNi0<br /> 2YPZhCDYrtin2LUuCu+BtgnYp9mE2KrYudix2YrZgSDYqNmF2YbZh9isINil2LnYp9iv2Kkg2YfZ<br /> htiv2LPYqSDYp9mE2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYsdin2K3Z<br /> hCDZiNin2YTYrti32YjYp9iqINin2YTYqtmKINiq2KrZhSDZgdmKINil2LfYp9ixINmH2LDYpyDY<br /> p9mE2YXZhtmA2YDZh9mA2YDZgNmA2KwuCu+BtgnYp9mE2KrYudix2YrZgSDYqNin2YTYudmF2YTZ<br /> itin2Kog2LnYp9mE2YrYqSDYp9mE2YLZitmF2Kkg2YjYp9mE2LnZhdmE2YrYp9iqINmF2YbYrtmB<br /> 2LbYqSDYp9mE2YLZitmF2Kkg2YHZiiDYudmF2YTZitin2Kog2KXYr9in2LHYqSDZiNiq2YbZhdmK<br /> 2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK74G2Cdin2YTYqtiv2LHZitioINi52YTZ<br /> iSDZg9mK2YHZitipINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINmF2YHYp9mH2YrZhSDYpdi52KfYr9ipINmH2YbY<br /> r9iz2Kkg2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipICAgICAgICAgICAgICAgICAg<br /> 2YHZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmKINil2LnZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA<br /> 2YDZgNmA2YDZgNin2K/YqSDYqti02LrZitmEINmI2KrZg9mA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZiNmK2YYg2KfZhNmF2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2YDZgNmA2YDZgNmI2KfYsdivINin2YTZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDY<br /> qNi02LHZitipCu+BtgnYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYudmE2Ykg2KrYt9io2YrZgiDZhdmG2YfYrCDY<br /> pdi52KfYr9ipINin2YTZh9mG2K/Ys9ipINmB2Yog2KXYudin2K/YqSDZh9mG2K/Ys9ipINi52YXZ<br /> hNmK2KfYqiDYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitmA2YDZgNmA2YDZ<br /> gNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KkuCgoKCgoK2YXYs9iq2YfY<br /> r9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyAK74G2CdmG2YjYp9ioINin2YTYsdim2YrYsyDZhNmE2YXZiNin<br /> 2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrvgbYJ2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjY<br /> tNix2YrYqQrvgbYJ2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2KPZgdix2KfYryDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI<br /> 2LjZgdmK2YYK74G2CdmF2K/Zitix2Yog2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK74G2CdmF2K/Zitix2Yog2KfZ<br /> hNiq2YbYuNmK2YUg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiNin2YTYqti32YjZ<br /> itixINin2YTZiNi42YrZgdmKCu+BtgnZhdiv2YrYsdmKINiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNmC2YjZiSDY<br /> p9mE2LnYp9mF2YTYqQrvgbYJ2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2KrYrti32YrYtyDZiNin2YTYqNit2YjY<br /> qyDZiNin2YTYqti32YjZitixCu+BtgnYp9mE2KXYrti12KfYptmK2YjZhiDYp9mE2LnYp9mF2YTZ<br /> iNmGINmB2Yog2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrZiNio2YfY<br /> sNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin<br /> 2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg<br /> 2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZ<br /> gtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin2Ysg2KjY<br /> o9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTQwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZ<br /> iSDZhNmE2YHYsdivLgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG<br /> 2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2YDZgNmA2KfYptmA2YDYqCDZhdmA2YDZgNmA2YDY<br /> r9mK2LEg2KfZhNmA2YDZgNmA2YDZgNmA2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDY<br /> p9mE2KzZiNin2K8K2KzZiNin2YQgOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in2KrZgSA6IDAwMjAyMzc4<br /> MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3ODAwNTczIOKAkyAwMDIw<br /> MjM1ODY2MzIzCtio2LHZitiv2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZiglTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tIAoK<br /> 2KjYsdin2YXYrCDYo9iu2LHZiSDYqti52YLYryDZgdmJINmG2YHYsyDYp9mE2LTZh9ixCgoxNDAw<br /> Cdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg<br /> CdmF2YYgN9in2YTZiSAyMSDYr9mK2LPZhdio2LEJ2KfYudiv2KfYryDZiNiq2KfZh9mK2YQg2KfZ<br /> hNmC2KfYr9ipIAkxCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXY<br /> sSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAJ2YXZhiA32KfZhNmJIDIxINiv2YrYs9mF2KjYsQnYqNmG2KfYoSDY<br /> p9mE2YbYuNin2YUg2KfZhNmF2KrZg9in2YXZhCDZhNmE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrY<br /> qSDZgdmJINin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog2KfZhNit2K/Zitir2KkgCTIKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH<br /> 2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipIAnZhdmGIDfYp9mE<br /> 2YkgMjEg2K/Zitiz2YXYqNixCdin2YTYqtit2YTZitmEINin2YTZhdin2YTZiSDZiNin2LnYr9in<br /> 2K8g2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYqNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTY<br /> rdin2LPYqCDYp9mE2KfZhNmJIAkzCjE0MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCTINis2YXZh9mI2LHZ<br /> itipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAJ2YXZhiA32KfZhNmJIDIxINiv2YrYs9mF2KjYsQnY<br /> p9mE2KrYtNix2YrYudin2Kog2KfZhNil2LnZhNin2YXZitipIAk0CgoK
 

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links