Utenti collegati: 20 
 
it.cultura.ateismo
Dedicato a chi non ci crede

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: سمر صبرى  Mostra tutti i messaggi di سمر صبرى
Titolo: =?UTF-8?B?2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0IA==?= =?UTF-8?B?2KfZhNi52YXZhCDZiNix2LTYqSDYudmF2YQgfdij2K7Ytdin2KbZiiDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE?= =?UTF-8?B?2LPYrdin2KjZ
Newsgroup: it.cultura.ateismo
Data: 08/11/2017
Ora: 10:02:27
Mostra headers
 
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip<br /> Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuQog2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY<br /> pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIArZiNit2K/YqSDYp9mE2KjY<br /> sdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArZiNix2LTYqSDY<br /> udmF2YQKfdij2K7Ytdin2KbZiiDYp9mE2K3ZiNiz2KjYqSDYp9mE2LPYrdin2KjZitipewrYp9mE<br /> 2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitipIArYrtmE<br /> 2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiA3INin2YTZiSAxNiDZitmG2KfZitixIDIwMTgg2YUgCtiq<br /> 2LHZg9iyINmI2LHYtNipINin2YTYudmF2YQg2LnZhNmJINmF2KzYp9mEINin2YTYrdmI2LPYqNip<br /> INin2YTYs9it2KfYqNmK2Kkg2YfYsNinINin2YTZhdis2KfZhCDYp9mE2YbYp9i02KbYjCDYp9mE<br /> 2LDZiiDZiti52LHYtiDYo9it2K/YqyDYp9mE2KrYt9mI2LHYp9iqINin2YTYqtmKINiq2YfZhSDY<br /> p9mE2KjZhtmK2Kkg2KfZhNiq2K3YqtmK2KnYjCDZiNin2YTYudmF2YTZitin2KrYjCDZiNin2YTY<br /> rtiv2YXYp9iqINin2YTZhdiq2KfYrdipINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZhNi02KjZg9ipINin2YTY<br /> udin2YTZhdmK2KkuINmI2YrYrdin2YjZhCDYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYp9mE2KXYrNin2KjYqSDY<br /> udmE2Ykg2KfZhNij2LPYptmE2Kkg2YjYp9mE2YLYttin2YrYpyDYp9mE2KrZiSDYqtir2YrYsdmH<br /> 2Kcg2KfZhNit2YjYs9io2Kkg2KfZhNiz2K3Yp9io2YrYqSDYudmE2Ykg2KfZhNmF2LPYqtmI2Ykg<br /> 2KfZhNmF2KTYs9iz2Yog2YjZg9iw2YTZgyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2LPYqtmI2Ykg2KfZhNi02K7Y<br /> tdmKINmI2YXYs9iq2YjZiSDYp9mE2KPYudmF2KfZhNiMINmF2YYg2K3ZitirINin2YTYpdiv2KfY<br /> sdipINmI2KfZhNiq2KPZhdmK2YYg2YjYp9mE2LPYsdmK2Kkg2YjYp9mE2KrYt9io2YrZgtin2Kog<br /> 2YjYs9mH2YjZhNipINin2YTYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYpdmE2Ykg2KLYrtixINmH2LDZhyDYp9mE<br /> 2LnZhdmE2YrYp9iqINmI2KfZhNmC2LbYp9mK2KcuINmI2KPZiti22Kcg2YPZitmBINmK2YXZg9mG<br /> INiq2YLYr9mK2YUg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2YjYp9mE2LnZhNmI2YUg2KfZhNmG2LjYsdmK2Kkg<br /> 2YjYp9mE2KPYs9in2YTZitioINmI2KfZhNiq2YLZhtmK2KfYqiDZhNiq2LXZhdmK2YUg2YjYqtit<br /> 2YTZitmEINmI2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LPZiNmCIC4K2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw<br /> 2YTZgzogCtmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINil2K/Yp9ix2KfYqiDZiNij2YLYs9in2YUg<br /> 2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYotmE2Yog2YjYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfZhNmF2LnZhNmI<br /> 2YXYp9iqINmI2KfZhNmB2YbZitmK2YYg2YjYp9mE2KrZgtmG2YrZitmGINio2KfZhNmI2LLYp9ix<br /> 2KfYqiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin<br /> 2Kog2YjYp9mE2YXYtdin2YTYrSDZiNin2YTZhdis2KfZhNizINmI2KfZhNio2YbZiNmDINmI2KfZ<br /> hNiv2YjYp9mI2YjZitmGINmI2KfZhNmC2LfYp9i5INin2YTYudin2YUg2YjYp9mE2KPYudmF2KfZ<br /> hCDZiNmD2KfZgdipINin2YTZhdmG2LTYotiqINin2YTYrdmK2YjZitipLgrZiNio2YfYsNmHINin<br /> 2YTZhdmG2KfYs9io2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ip<br /> INmI2KrYudmF2YrZhSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI<br /> 2LbZiNi5INin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHY<br /> rdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin<br /> 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZiNit2K/Y<br /> qSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhArY<br /> oy8g2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC/ZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAy<br /> MDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq2YEgMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMK2YHYp9mD<br /> 2LMgMDAyMDIzNzgwMDU3MyAtIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgoKCg==  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links