Utenti collegati: 6 
 
it.cultura.fantascienza
La fantascienza in Italia

Indice messaggi | Invia un reply | Tutti i newsgroup | Cerca | Statistiche   Inviato da: mona emama  Mostra tutti i messaggi di mona emama
Titolo: =?UTF-8?B?2K/ZiNix2Kk6INin2YTYp9iq2YDYrNmA2KfZh9mA2KfYqiDYp9mE2YDYrdmA2K/ZitmA?= =?UTF-8?B?2KvZgNipINmE2YDYqtmA2K3ZgNmE2YDZitmA2YQg2YjYqtmA2K3ZgNiv2YrZgNivINin2YTYp9it2YA=?= =?UTF-8?B?2KrZgNmK2YDYp9is
Newsgroup: it.cultura.fantascienza
Data: 06/02/2018
Ora: 11:46:28
Mostra headers
 
  2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhgrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZ<br /> iNix2K3ZhdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtmH2IwK2YrYr9i52YjZg9mFINmF2LnZh9iv<br /> INin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINin<br /> 2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kk6IArYp9mE2KfYqtmA2KzZgNin2YfZgNin2Kog<br /> 2KfZhNmA2K3ZgNiv2YrZgNir2YDYqSDZhNmA2KrZgNit2YDZhNmA2YrZgNmEINmI2KrZgNit2YDY<br /> r9mK2YDYryDYp9mE2KfYrdmA2KrZgNmK2YDYp9is2YDYp9iqINin2YTZgNiq2YDYr9ix2YrZgNio<br /> 2YDZitmA2KkK2YTZhdiv2KkgKCA1ICkg2KPZitmA2KfZhSDYqtiv2LHZitmA2KjZgNmK2YDYqQrZ<br /> iNiq2KjYr9ijINmB2YogMTgg2YXZgNin2LHYsyDZiNit2KrZiSAyMiDZhdmA2KfYsdizIDIwMTjZ<br /> hQrYp9iz2YDYt9mA2YbZgNio2YDZiNmEIOKAkyDYp9mE2YDYrNmA2YXZgNmH2YDZiNix2YrZgNip<br /> INin2YTZgNiq2YDYsdmD2YDZitmA2KkK2YjYp9mE2KrZiiDYqtmH2K/ZgSDYpdmE2Ykg2KrZhtmF<br /> 2YrYqSDZhdi52KfYsdmBINmI2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTZhdi02KfYsdmD2YrZhiDYp9mE2YTY<br /> p9iy2YXYqSDZhNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmG2YfYrCDYp9mE2LnZhNmF2Yog2YHZiiDY<br /> qtit2K/ZitivINin2YTYp9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhdmGINiu<br /> 2YTYp9mEOgotINiq2K3Yr9mK2K8g2LnZhtin2LXYsSDYp9mE2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYr9ix<br /> 2YrYqNmK2KkKLSDYqtit2YTZitmEINmF2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE2KPYr9in2KEg2KfZhNmC2KfY<br /> ptmF2Kkg2YHZiiDYp9mE2YXZhti42YXYqQotINin2YTYqtmF2YrZitiyINio2YrZhiDYp9mE2KfY<br /> rdiq2YrYp9is2KfYqiDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjYutmK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZ<br /> itipCi0g2KrYtdmF2YrZhSDZiNil2LnYr9in2K8g2KPYr9mI2KfYqiDYqtit2K/ZitivINin2YTY<br /> p9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqQotINiq2K3Yr9mK2K8g2KfZhNin2K3Y<br /> qtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipCi0g2KXYudiv2KfYryDYrti32Kkg2KfZhNiq<br /> 2K/YsdmK2Kgg2KjZhtin2KEg2LnZhNmJINin2YTYp9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTYqtiv2LHZ<br /> itio2YrYqSAK2YjZiti02KfYsdmDINmB2Yog2YfYsNmHINin2YTYr9mI2LHYqToK2YXYr9ix2KfY<br /> oSDYp9mE2KXYr9in2LHYp9iqINmI2LHYpNiz2KfYoSDYp9mE2KPZgtiz2KfZhSDZiNmG2YjYp9io<br /> 2YfZhSAg2Iwg2YjZg9in2YHYqSDZhdiz2KbZiNmE2Yog2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg2YjYp9mE2KfY<br /> qNiq2LnYp9irINmI2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI<br /> 2YXYudin2YjZhtmI2YfZhSDYjCDZiNin2YTZhdix2LTYrdmI2YYg2YTYqtmI2YTZiiDYqtmE2YMg<br /> 2KfZhNmI2LjYp9im2YEgCtmI2YTZhNin2LPYqtmB2LPYp9ix2KfYqiDZiNil2KrZhdin2YUg2KXY<br /> rNix2KfYodin2Kog2KfZhNiq2LPYrNmK2YQg2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINi5<br /> 2YTZiToK2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDigJMg2YXYudmH2K8g2KfZhNiq2YbZhdmK<br /> 2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqQrZh9in2KrZgSDYo9ix2LbZijogMDAyMDIzNzc5NTY1MArYrNmI<br /> 2KfZhDogMDAyMDEwOTE3ODAxNDAK2KjYsdmK2K8g2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZijogVHJhaW5pbmdA<br /> aWFkbWVuYS5jb20KCgoK  

Invia una risposta:

Nome:

Email:

Titolo:

Testo:


Attenzione: l'invio del messaggio richiede diversi secondi.
Non premere pi� volte il tasto "Invia".

 © Sergio Simonetti 2001 Che cos'è Links